Raport - Badanie stanu sektora obywatelskiego w województwie warmińsko-mazurskim w kontekście Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce

„Na rozwój społeczeństwa obywatelskiego wpływa wiele czynników, które oddziaływają również na siebie wzajemnie np. wrażliwość na dobro wspólne, czy poziom dominacji społecznej i egalitaryzmu, które są pod silnym wpływem poziomu wykształcenia. Jednym z najważniejszych są „doświadczenia, działania dla społeczności i kompetencje obywatelskie”[1].

Prezentowane wyniki badań oparte są o założenia metodologiczne, w tym przyjęte definicję społeczeństwa obywatelskiego, spójnie ze Strategiczną Mapą Drogową Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce. Korzystanie z dorobku nauk socjologicznych, w tym bieżących badań, jest podejściem cechującym się troską i odpowiedzialnością za kreowanie zmian społecznych. Dopiero konstatacja, prowadzona w sposób rzetelny i trafny, może być receptą na skuteczne budowanie lokalnych wspólnot opartych o kapitał społeczny oraz poczucie obywatelskości będące wskaźnikami społeczeństwa zwanego obywatelskim.

Niniejszy raport jest rozpoczęciem naszych badań nad stanem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w województwie warmińsko-mazurskim. Zawarte w raporcie wnioski, analizy, rekomendacje dotyczą zarówno wzmacniania organizacji pozarządowych czy aktywności indywidualnej jak też rozwoju ekonomii społecznej oraz systemu współpracy samorządów z organizacji pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej. Ekonomia społeczna nie pozostaje w oderwaniu od społeczeństwa obywatelskiego, a co więcej, jest z nim wzajemnie powiązana. Czynniki rozwoju sektora obywatelskiego bezpośrednio są filarem rozwoju ekonomii społecznej (np. nie można mówić o rozwoju przedsiębiorstw społecznych w oderwaniu od sektora pozarządowego, który w  dużej mierze owe przedsiębiorstwa tworzy… itd.). Wieloczynnikowe, złożone obie definicje pozostają wzajemnie skorelowane. Należy pamiętać więc o konieczności komplementarnego i spójnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego traktując obszar ekonomii społecznej jako jedno z wielu jego zagadnień.

Oddajemy w Państwa ręce raport, który opisuje pierwszy etap badań nad stanem sektora obywatelskiego w województwie warmińsko-mazurskim. Województwo warmińsko-mazurskie nie jest statystycznym, przeciętnym województwem Polski. Jest kilka istotnych różnic, i tych pozytywnych, w których jesteśmy liderem w kraju i mamy się czym chwalić, jak i tych negatywnych, które stanowią bardzo duże problemy i wzywania społeczne, które stoją przed nami. Są to wyzwania i szanse dla nas wszystkich, zarówno obywateli - mieszkańców Warmii i Mazur, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, administracji publicznej, władz lokalnych.

Zapraszamy do lektury!

 

 

[1] Sułek A. (2013), Stan społeczeństwa obywatelskiego. Doświadczenia, działania dla społeczności i kompetencje obywatelskie. Diagnoza społeczna 2013 Warunki i Jakość Życia Polaków. Raport [Special issue]. Contemporary Economics, 7, DOI: 10.5709/Ce.1897-9254.109


Pliki do pobrania