Zapytanie ofertowe nr 14/RWC/ZP/2023

Stowarzyszenie ESWIP, w ramach realizacji projektu „Rodzina w Centrum! Program wsparcia wielodzietnych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Górowo Iławeckie. ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza Zapytanie ofertowe nr 14/RWC/ZP/2023, dotyczące zorganizowania jednodniowej edukacyjnej wycieczki rodzinnej dla uczestników.

Oferty należy złożyć:
 - w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną [e-mail a.nadgrabska@eswip.pl],
 - osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie ESWIP, ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn,
 - lub poprzez Bazę Konkurencyjności: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
w nieprzekraczalnym terminie: do 12 czerwca 2023 r. do godziny 16:00.

0_Treść Zapytania Ofertowego_14_RwC_ZP_2023

1. Formularz_Ofertowy_14_RwC_ZP_2023

2. Załącznik 2- Wykaz zorganizowanych usług zrealizowanych usług_14_RwC_ZP_2023

2a.Załącznik 2a – Oświadczenie Wykonawcy o braku referencji (jeśli dotyczy)__14_RwC_ZP_2023

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych_14_RwC_ZP_2023

4. Załącznik_nr_4-Wzor Umowy_14_RwC_ZP_2023

5. .Załącznik_nr_5_Wzór_protokołu_ nr_14_RWC_ZP_2023

6 .Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego nr 14_RWC_ZP_2023- Oświadczenie RODO

7. .Załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego nr 14_RWC_ZP_2023- Oświadczenie_dot.przesłanek_wykluczenie z art.5 i art. 7

Zapytanie ofertowe nr 14/RWC/ZP/2023