Wydanie nr 6. Wrzesień 20006

Region  Warmii  i  Mazur  jest  jednym  z  najuboższych w Polsce. Bezrobocie sięga w niektórych powiatach granicy 40 %; jest tak np. w Braniewie czy Bartoszycach. Sytuacja
taka paradoksalnie rodzi aktywność społeczną w myśl zasady „gdy Ci nie pomogą, zajmij się tym sam”. Aktywność społeczną  na  rzecz  grup  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym, zmierzającą do lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego,  do  rozwoju  zasobów  ludzkich.  I  chociaż  inicjatyw  obywatelskich  jest  wciąż  zdecydowanie  zbyt  mało, powoli (niektórzy twierdzą co prawda że zbyt powoli) rosną  one  w  siłę;  co  ważniejsze,  podejmują  najistotniejsze problemy i potrzeby społeczne. W numerze tym przybliżamy sylwetki osób, które śmiało nazwać można społecznikami, liderami. Należą do nich m.in.  przewodniczący  Rad  Organizacji  Pozarządowych w  powiatach.  Opisujemy  też  obywatelski  Ełk;  sam  region ełcki  to  miejsce  o  dużym  potencjale,  można  tu  spotkać  ciekawych ludzi i inicjatywy. Niestety niewiele o nich słychać, stąd też inicjatywa Pozarządowca. Jednym z wciąż nowych obszarów aktywności obywatelskiej  jest  ekonomia  społeczna.  Na  kartach  pisma  prezentujemy  działające  już  w  naszym  regionie  spółdzielnie  socjalne,  czyli  ludzi,  którzy  sami  postanowili  zadbać o swoją pracę. Kończy  się  powoli  możliwość  pozyskania  dofinansowania  z  funduszy  strukturalnych  Unii  Europejskiej. Gdzie można jeszcze znaleźć środki? Jak wygląda przygotowanie  i  wdrażanie  funduszy  w  naszym  regionie? Odpowiedzi  na  te  pytania  również  znaleźć  można  na stronach tego numeru.


Pliki do pobrania