Wydanie nr 2. Maj 2011

Dominującym tematem niniejszego numeru „Pozarządowca” jest problematyka związana z funkcjonowaniem i systemowym wspieraniem działalności przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych. Pomimo początkowych trudności prawnych zaczynają one coraz efektywniej realizować zadania, jakie postawił przed nimi ustawodawca. Aktywnie reintegrują osoby wykluczone społecznie, dają im szansę na nowy początek i powrót na rynek pracy. Odgrywają, a może raczej dopiero w szerszym zakresie mogą odegrać, dużą rolę w zwiększeniu szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, a to zarówno przez tworzenie miejsc pracy z elastycznymi formami zatrudnienia, jak i przez zapewnienie ważnych usług społecznych (np. opieki nad dziećmi, zależnymi osobami starszymi, niepełnosprawnymi). Do ich oczekiwanego rozwoju jest jednak niezbędne zaangażowanie państwa, samorządów różnych szczebli, organizacji pozarządowych i instytucji rynku pracy budujących wspólnie spójny system wsparcia ekonomii społecznej. Warto nad tym pracować, bo sukces przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, będzie sukcesem nas wszystkich.


Pliki do pobrania