Pracownia Usług Społecznych

Pracownia Usług Społecznych

 • od: 2022-12-01
 • do: 2023-09-30

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych ukierunkowanych na podniesienie aktywności społecznej i poprawę sytuacji życiowej rodzinnej 32 osób, w tym 21 kobiet i 11 mężczyzn oraz 2 osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia z terenu miasta Elbląga w terminie.

Projekt skierowany jest do:

1. rodziny z dziećmi

Oferta skierowana jest do rodzin potrzebujących wsparcia w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, efektywnego spędzania czasu wolnego (w tym dostęp do atrakcyjnych zajęć w domu sąsiedzkim),  doradztwa specjalistycznego (w tym konsultacji z psychologiem).

Możliwe formy wsparcia:

 • doradztwo prawne, finansowe, zdrowotne, edukacyjne, zawodowe itd.
 • konsultacje z psychologiem i wsparcie rodziny (podnoszenie umiejętności wychowawczych, poprawa relacji)
 • warsztaty podnoszenia umiejętności społecznych, komunikacyjnych, lepszego gospodarowania budżetem domowym)
 • aktywne i kreatywne form spędzania czasu wolnego (zajęcia dla dzieci, rodzin, inicjatywy społeczne takie jak wyjście do kina, koncert, piknik rodzinny).

Podczas warsztatów zapewniamy opiekę nad dziećmi.

 

2. osoby niesamodzielne (w tym osoby z niepełnosprawnościami) oraz ich opiekunowie

Oferta skierowana jest do osób starszych, samotnych, niesamodzielnych, mających problemy w wykonaniu wybranych czynności dnia codziennego.

Możliwe formy wsparcia:

 • doradztwo prawne, finansowe, zdrowotne itd.
 • konsultacje z psychologiem
 • usługi asystenckie (wsparcie w robieniu zakupów, sprzątaniu mieszkania oraz usług złotej rączki: drobne naprawy w domu np. sprzętu, mebli)
 • opieka wytchnieniowa (realizowana w miejscu zamieszkania uczestnika, w sytuacji kiedy opiekun będzie musiał  załatwić  jakieś sprawy urzędowe, prywatne lub będzie potrzebował odpoczynku w opiece)
 • aktywne i kreatywne form spędzania czasu wolnego (zajęcia w domu sąsiedzkim, inicjatywy społeczne takie jak wyjście do kina, teatru, piknik rodzinny).

Tytuł projektu: Pracownia Usług Społecznych
Wartość projektu: 319 968,75 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 239 976,56 zł
Okres realizacji 01.12.2022 - 30.09.2023

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

EFEKTY: Każdy z uczestników zostanie poddany wieloprofilowej diagnozie zasobów i deficytów przez zespół specjalistów na podstawie diagnozy dla każdego uczestnika przygotowana zostanie indywidualna ścieżka wsparcia obejmująca przynajmniej trzy typy wsparcia określone w projekcie. Będzie to poradnictwo specjalistyczne, osoba wspierające rodzinę, psycholog, treningi kompetencji społecznych, efektywnego spędzania czasu wolnego, wsparcie w realizacji czynności dnia codziennego (zakupy, sprzątanie, drobne naprawy oraz warsztaty, zajęcia, inicjatywy społeczno-kulturalne oraz pikniki rodzinne. W efekcie uczestnicy projektu poprawią swoją sytuację osobistą i rodziną, zwiększą swoją aktywność społeczną, podniosą kompetencje społeczno-interpersonalne, zwiększą wiarę w siebie i motywację do do rozwoju.