Grant instytucjonalny z Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

Grant instytucjonalny z Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

  • od: 2022-11-01
  • do: 2024-04-30

Od listopada 2022 roku ruszyliśmy z realizacją projektu instytucjonalnego w ramach Funduszu Norweskiego, który potrwa do kwietnia 2024, a opiewa na kwotę 82.391 euro. Projekt polega na wsparciu realizacji naszej strategii rozwoju do roku 2027. W jego ramach koncentrujemy się na kilku obszarach strategicznych:

1. Gospodarka obiegu zamkniętego 
a. opracowanie modelu funkcjonowania Centrum Naprawy i Ponownego Uzytkowania Przedmiotów (CNiPUP) uwzględniającego różne warianty
b. powstanie studium wykonalności CNiPUP
c. powstanie koncepcji funkcjonalnej CNiPUP
d. przygotowanie wniosków aplikacyjnych dot. powstania CNiPUP

2. Reintegracja społeczno-zawodowa dla osób zagrożonych wykluczniem społecznym poprzez kursy i staże zawodowe i in.

3. Współpraca ponadnarodowa - w ramach posiadanej przez nas bazy partnerów zagranicznych, w tym Państw Darczyńców EOG, będzie identyfikować przedsięwzięcia podobne w obszarze GOZ i transferować ich doświadczenia oraz upowszechniać je w sektorze pozarządowym w regionie.

4. Badania i innowacje społeczne - uruchomienie CNiPUP i jego prowadzenie poprzez organizację pozarządową będzie innowacją społeczną w skali Polski. Dotychczas widzieliśmy ten model w naszego partnera włoskiego CAUTO.

5. Ekonomia społeczna - nasze doświadczenia będziemy wykorzystywać do ekonomizowania działań innych organizacji (przeprowadzimy konferencję poświęconą inicjatywom w nurcie GOZ). Chcemy na własnym przykładzie pokaywać jak rozwijać przedsiębiorstwo społeczne w nourcie GOZ i zachęcać innych do podjęcia podobnych inicjatyw.

6. Silne organizacje obywatelskie - w województwie warmińsko-mazurskim jest mało organizacji działających w obszarze GOZ, dlatego obejmiemy wsparciem animacyjno-doradczym 3 organizacje, aby każda z nich opracowała koncepcję swoich działań w tym zakresie.

7. Aktywne społeczności i Fundusz Grantowy ESWIP - wesprzemy 2 grupy mieszkańców/społeczności lokalne grantem w wysokości 1000 zł z naszego Funduszu, aby mogły zrealizować inicjatywę w nurcie GOZ/edukacji ekologicznej.

Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich. Operatorem programu jest konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Edukacja dla Demokracji oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Strona Programu: www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl.

DZIAŁANIA

Początkowo prace koncentrowały się na opracowaniu założeń centrum naprawy i ponownego użytkowania przedmiotów. Rozmowy z władzami miasta, aby centrum połączone było z drugim PSZOKiem, planowanym do budowy przez samorząd, zostały pomyślnie zakończone. Wypracowana została koncepcja centrum, wstępne założenia organizacyjne i finansowe.

Prezydent Elbląga wyraził zgodę na połączenie centrum naprawy i ponownego użytkowania przedmiotów z planowanym punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Po dwóch nieudanych próbach wskazania dogodnej lokalizacji obu inwestycji, pojawiła się trzecia, ostateczna lokalizacja. Stowarzyszenie otrzymało pozwolenie na opracowanie na wskazanej działce  koncepcji Centrum i opracowania dokumentacji budowlanej.

W lutym 2024 nastąpiła pierwsza prezentacja wspólnego rozwiązania: połączenia funkcjonowania PSZOK z CNIPUP pod nazwą Centrum Junaków. Zaprezentowaliśmy założenia Centrum Junaków na posiedzeniu Rady Darczyńców stowarzyszenia, a w marcu na posiedzeniu Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Dokonaliśmy wyboru projektanta dokumentacji budowalnej i wykonawczej, pracujemy nad założeniami projektu do programu Fundusze Europejskie Warmia i Mazury, a także projektu na wkład własny.

Przedsięwzięcie jest ambitne, zatem wyzwań i wątków działań jest co niemiara. Marzy nam się, aby Centrum Junaków ruszyło w roku 2026 jako modelowy przykład wspólnych działań organizacji i samorządu.

Z końcem kwietnia kończymy realizację projektu. Na pożegnanie operator zrobił miłą niespodziankę i dorzucił do grantu 10.000 euro, które przeznaczamy na reintegrację społeczno-zawodową w naszym Centrum Integracji Społecznej.

Ostatnio gościlismy w Domu pod Cisem grupę francuskich organizacji z Bretanii w ramach wizyty studyjnej zorganizowanej przez naszą partnerską organizację Rich'ESS z Saint Brieu. Stamtąd czerpaliśmy inspiracje odnośnie centrum naprawy i ponownego użytkowania przedmiotów i miło nam było przedstawić naszą koncepcję działań - Centrum Junaków, którą wdrażamy dzięki programowi Aktywni Obywatele.