Wymiana i doskonalenie polskich i francuskich dobrych praktyk w zakresie rozwoju systemu kształcenia przedsiębiorczości społecznej na bazie metodyki Business Model Canvas

Wymiana i doskonalenie polskich i francuskich dobrych praktyk w zakresie rozwoju systemu kształcenia przedsiębiorczości społecznej na bazie metodyki Business Model Canvas

 • od: 2022-05-01
 • do: 2024-04-30

Źródło i wysokość finansowania: Unia Europejska, program Erasmus+; 60.000 euro

Koordynator: Monika Być

Grupa docelowa: pracownicy ESWIP, doradcy, kadra OWES, animatorzy

Obszary działania: zaadaptowanie francuskiego modelu wsparcia przyszłych przedsiębiorców społecznych do polskiego kontekstu organizacyjnego, prawnego i kulturowego, do celów zakładania PES w obszarze GOZ – opracowanie programów szkoleń do wykorzystania przez pracowników ESWIP, doradców, kadry OWES, animatorów:

 • wykorzystanie Business Model Canvas do opracowania strategii przedsiębiorstwa
 • faza idei - analiza pomysłu na biznes pod kątem wykonalności i opłacalności
 • faza inkubacji przedsiębiorstwa – wsparcie przy zakładaniu firmy,
  2 etapy: prototypowanie i uruchomienie działalności
 • zaadaptowanie polskiego systemu wsparcia ekonomii społecznej do francuskiego kontekstu – opracowanie programu szkolenia:
  • animacja ogólna i specjalistyczna (poszukiwanie grup inicjatywnych, prowadzenie ich w procesie formalnego utworzenia organizacji)
  • wsparcie szkoleniowe podmiotów ekonomii społecznej celem opracowania biznesplanu
  • opieka biznesowa
 • opracowanie i publikacja podręcznika zawierającego wszystkie programy szkoleniowe opracowane w projekcie, wraz z instrukcją ich użycia, materiałami graficznymi i edukacyjnymi
 •  organizacja regionalnej konferencji podsumowującej projekt, z udziałem ekspertów francuskich • Maj 2022: Spotkanie we Francji na temat metodyki BMC 

Szkolenie we Francji na temat wykorzystania matrycy Business Model Canvas do opracowania projektu utworzenia lub rozwoju przedsiębiorstwa społecznego.
Przez trzy dni pracy warsztatowej pod kierownictwem eksperta z Rich’ESS poznawaliśmy tajniki matryc BMC: klasycznej, czysto ekonomicznej, oraz trójwymiarowej, uwzględniającej także aspekty społeczne i środowiskowe.
Stworzyliśmy persony Kasi i Pawła oraz model leśnego przedszkola Gościnność, z bogatą ofertą edukacyjną. 
Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń z zakresu pracy z grupami inicjatywnymi i przedsiębiorcami w Polsce i we Francji oraz do pochylenia się nad definicją ekonomii społecznej i solidarnej, w rozumieniu polskim i francuskim. Spotkaliśmy się także z przedsiębiorcami, którzy zbudowali przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu BMC. 

Do pobrania:

 • Październik 2022: Szkolenie we Francji na temat narzędzia Idéateur – Ideator.

Trzydniowe warsztaty prezentujące narzędzie krok po kroku. Ideator to cykl szkoleń (8 spotkań na przestrzeni dwóch miesięcy) umożliwiający analizę pomysłu na biznes pod kątem wykonalności i opłacalności. Uczestnicy takiego szkolenia uczą się, jak przeprowadzić diagnozę terenu przyszłej działalności, poznają podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem budżetem i zespołem, możliwe formy prawne, budują strategię sprzedaży, a także uczą się jak zaprezentować swój pomysł przed potencjalnymi sponsorami. Ważnym punktem szkolenia są wartości, jakimi kieruje się przedsiębiorca i użyteczność społeczna planowanej działalności.

Zastanowiliśmy się nad podobieństwami i różnicami w polskim i francuskim podejściu do szkolenia przedsiębiorców: najbardziej uderzający jest fakt, że szkolenia francuskie są w dużej części procesem grupowym, podczas gdy polskie podejście jest zindywidualizowane i za każdym razem dostosowane do potrzeb konkretnej grupy. Idealnie byłoby połączyć nasze doświadczenia. 

Do pobrania:

 • Kwiecień 2023: Spotkanie w Polsce prezentujące system animacji i opieki biznesowej stosowany przez Eswip. 

Trzydniowe spotkanie na temat zasad funkcjonowania polskiego systemu wsparcia ekonomii społecznej. Zaczęliśmy od szczegółowej prezentacji projektu OWES (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej), który umożliwia kompleksowe wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, od etapu animacji w terenie celem wyłonienia grup inicjatywnych, poprzez założenie przedsiębiorstwa (dobór odpowiedniej formy prawnej i wsparcie specjalistyczne dostosowane do potrzeb grupy), aż do utworzenia miejsc pracy.

To, co najbardziej nas odróżnia, to że w Polsce w ramach wsparcia dostępne są środki finansowe, podczas gdy francuski przedsiębiorca społeczny musi samodzielnie poszukać dofinansowania lub zainwestować własne środki w uruchomienie działalności.

Opowiedzieliśmy też o ścieżce pracy animatora społecznego, który wyszukuje potencjały do rozwoju ekonomii społecznej oraz odwiedziliśmy spółdzielnie socjalne, których liderki opowiedziały o wsparciu OWES z perspektywy przedsiębiorcy. Przedstawiciele Rich’ESS wzięli udział w regionalnej konferencji „Jak to się robi. Współpraca ponadnarodowa organizacji pozarządowych” zorganizowanej przez Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Do pobrania:

 • Wrzesień 2023: Szkolenie we Francji na temat inkubacji przedsiębiorstw.

Trzydniowe warsztaty prezentujące krok po kroku program szkoleniowy Inkubator, czyli jak przekształcić innowacyjny pomysł w udane przedsięwzięcie biznesowe. Inkubator to roczny program wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców społecznych. W programie przeplatają się zajęcia grupowe oraz indywidualne konsultacje. Przedsiębiorcy objęci wsparciem mogą także korzystać z przestrzeni co-workingowej i dodatkowego specjalistycznego wsparcia przez pół roku po zakończeniu Inkubatora. 

Spotkanie to było wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń i narzędzi szkoleniowych, zarówno służących do lepszego poznania uczestników, jak i do pracy nad pomysłem biznesowym.

Do pobrania:

 • Kwiecień 2024: Wydarzenie podsumowujące  i upowszechniające rezultaty projektu. 

W kwietniu odbyły się dwa ważne wydarzenia:

 • Prezentacja projektu oraz testowanie narzędzi podczas seminarium dla powiatowych/ miejskich zespołów ds. ekonomii społecznej pt. „Usługi społeczne katalizatorem rozwoju podmiotów ekonomii społecznej” organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Przetestowaliśmy ścieżkę Speed Service Design, czyli projektowanie innowacyjnej usługi społecznej odpowiadającej na zdiagnozowaną potrzebę. Uczestnicy wydarzenia – samorządowcy i społecznicy – z wielkim zaangażowaniem tworzyli persony i projektowali odpowiednie dla nich usługi społeczne.

Obejrzyj film - https://www.youtube.com/watch?v=2QJq-3BfJRI

 • Przyjęliśmy ostatnią grupę gości z Côtes d’Armor – przedstawicieli stowarzyszenia Rich’ESS, stowarzyszenia Penthièvre Actions i sklepu społecznego Seconde Nature. Wymieniliśmy się doświadczeniami związanymi ze wspieraniem osób wykluczonych z rynku pracy oraz prowadzeniem sklepów społecznych, zarówno pod kątem gromadzenia, porządkowania i sprzedaży przedmiotów, jak i udziału w tym procesie osób wykluczonych.

Do pobrania:

 

 

EFEKTY: - Opracowanie i wydanie publikacji zawierającej analizę polskiego i francuskiego systemu wsparcia ekonomii społecznej - Opracowanie i udostępnienie narzędzi szkoleniowych opracowanych w projekcie - Praca samodzielna ekspertów, praca online + spotkania ekspertów - Wydarzenia upowszechniające rezultaty projektu, w Polsce i we Francji - Nagranie spotu promującego narzędzia projektowe.