Zaraz wracam – wsparcie powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci do lat 3

Zaraz wracam – wsparcie powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci do lat 3

  • od: 2022-09-02
  • do: 2023-11-30

Mieszkanki i mieszkańcy subregionu elbląskiego, pozostający bez zatrudnienia lub pracujący i sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 mogą skorzystać ze wsparcia polegającego na otrzymaniu refundacji kosztów opieki nad dziećmi w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna lub opieki niani. Wsparciem zostaną objęte 174 osoby (170K i 4M) z terenu subregionu elbląskiego, czyli powiaty: elbląski, braniewski, ostródzki, iławski, nowomiejski, działdowski i m. Elbląg).

Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie pracy, powrót do pracy lub utrzymanie zatrudnienia wśród mieszkanek i mieszkańców subregionu elbląskiego, pozostających bez zatrudnienia lub pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez upowszechnienie i zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi w okresie od 01.09.2022 do 30.11.2023.

NOWA REKRUTACJA DO WYCZERPANIA MIEJSC (6.07.2023 r.) - informacje dostępne są tutaj

Grupę docelową projektu stanowią:

a) OSOBY BEZROBOTNE LUB BIERNE ZAWODOWO – 74 os. (73K i 1M) pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu Kodeksu Pracy lub

b) OSOBY PRACUJĄCE – 100 os. (97K i 3M) sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim i jednocześnie pracujące w niepełnym wymiarze czasu).

Projekt polega na dofinansowaniu opieki nad dziećmi do lat 3 w różnych formach: opieki w żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego i opieki niani. Ponadto w wyniku realizacji projektu min. 80% osób objętych działaniami podejmie lub utrzyma zatrudnienie albo będzie poszukiwało pracy po zakończeniu udziału we wsparciu.

Tytuł projektu: Zaraz wracam – wsparcie powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci do lat 3   

Wartość projektu: 2.088.000,00 mln zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 774.800,00 zł

Okres realizacji 01.09.2022 – 30.11.2023.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.