Rodzina w Centrum!

  • Trwający
Od października 2021 roku, rozpoczęliśmy realizację projekt „Rodzina w Centrum! Program wsparcia wielodzietnych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Górowo Iławeckie”, który realizujemy w partnerstwie z Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych ukierunkowanych na podniesienie aktywności społecznej i poprawę sytuacji rodzinnej 105 osób z 20 wielodzietnych i wieloproblemowych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Górowo Iławeckie, w tym 55 K i 50 M (2 osób z niepełnosprawnościami) w terminie 01.10.2021- 30.06.2023.

Projekt ma za zadanie opracowanie systemu wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społeczny z gminy GI oraz zwiększenie trwałości działań podejmowanych na rzecz grupy docelowej przez to środowisko.

W ramach projektu przewiduje się organizację warsztatów, indywidualnego poradnictwa specjalistycznego, w tym terapeutycznego, zajęć na świetlicy typu socjoterapeutycznej, indywidualnej pracy z dziećmi w zakresie spędzania czasu wolnego, ale też integracji ze środowiskiem lokalnym pod opieką specjalistów
tj: psychologów oraz animatorów/instruktorów zajmujących się organizacją cykli edukacyjnych.

Działania projektowe są ukierunkowane na całościową opiekę nad rodzinami niewydolnymi wychowawczo i społecznie, które są zagrożone odebraniem dzieci i umieszczeniem ich w pieczy zastępczej, poprzez zwiększenie kompetencji wychowawczych osób dorosłych, ale też prewencję dysfunkcji oraz zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży, budowanie wiary we własne możliwości, poprawę samooceny oraz wyposażenie ich w umiejętności i postawy umożliwiające samodzielne radzenie sobie z wyzwaniami w przyszłym życiu społecznym i zawodowym. Ważnym elementem projektu będzie popularyzacja i wdrożenie wolontariatu sąsiedzkiego na terenie gminy GI, który zapewni  trwałość procesu integracji społecznej.

Planowane działania:

- doradztwo dla dorosłych uczestników projektu, w tym: psychologiczne, terapeutyczne, prawne i pedagogiczne

- warsztaty psychologiczne dla dorosłych.

- zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci

- zajęcia „Twórcze Klimaty”: taneczne, sportowe, plastyczne, muzyczne, dietetyczne

- terapia rodzin poprzez KGR

- edukacyjne wycieczki rodzinne

Rekrutacja do I edycji projektu rozpoczyna się w dniu 23 grudnia 2021 i potrwa do 31.01.2022 roku.

Szczegółowe informacje o zasada rekrutacji zajdą Państwo w regulaminie.

Koordynatorka projektu: Anna Maria Nadgrabska, a.nadgrabska@eswip.pl, tel. 510 903 547.