Rodzina w Centrum!

Rodzina w Centrum!

  • od: 2021-12-22
  • do: 2023-08-31

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych ukierunkowanych na podniesienie aktywności społecznej i poprawę sytuacji rodzinnej 105 osób z 20 wielodzietnych i wieloproblemowych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Górowo Iławeckie w okresie od 01.10.2021 do 30.06.2023.

Projekt ma za zadanie opracowanie systemu wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społeczny z gminy Górowo Iławeckie oraz zwiększenie trwałości działań podejmowanych na rzecz grupy docelowej przez to środowisko.

Działania projektowe są ukierunkowane na całościową opiekę nad rodzinami niewydolnymi wychowawczo i społecznie, które są zagrożone odebraniem dzieci i umieszczeniem ich w pieczy zastępczej, poprzez zwiększenie kompetencji wychowawczych osób dorosłych, ale też prewencję dysfunkcji oraz zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży, budowanie wiary we własne możliwości, poprawę samooceny oraz wyposażenie ich w umiejętności i postawy umożliwiające samodzielne radzenie sobie z wyzwaniami w przyszłym życiu społecznym i zawodowym. Ważnym elementem projektu jest popularyzacja i wdrożenie wolontariatu sąsiedzkiego na terenie gminy.

Działania:

- doradztwo dla dorosłych uczestników projektu, w tym: psychologiczne, terapeutyczne, prawne i pedagogiczne

- warsztaty psychologiczne dla dorosłych

- zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci

- zajęcia taneczne, sportowe, plastyczne, muzyczne, dietetyczne

- terapia rodzin poprzez KGR

- edukacyjne wycieczki rodzinne

Koordynatorka projektu: Anna Maria Nadgrabska

 

EFEKTY: Zwiększenie dostępu do usług społecznych ukierunkowanych na podniesienie aktywności społecznej i poprawę sytuacji rodzinnej 105 osób z 20 wielodzietnych i wieloproblemowych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Górowo Iławeckie.