Model partycypacyjnej pracy z młodzieżą w Domu pod Cisem

  • Trwający

Źródło i wysokość finansowania: Grantodawca : Fundacja "Fundusz Współpracy", wysokość finansowania: 99 874,20 zł

Okres trwania projektu: 2020-06-01 do 2021-11-30

Zespół projektowy załogi ESWIP (+ funkcje): Paweł Giermak – koordynator, Anna Zasadzińska, Agata Płókarz, Rafał Narnicki

Grupa docelowa: Grupą docelową, która zostanie objęta wsparciem w projekcie są uczestnicy projektu standardowego (CIS 3) oraz ich otoczenie, tj. osoby, rodziny zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności dzieci i młodzież. Nową grupą komplementarną w odniesieniu do grupy podstawowej będą grupy młodzieżowe, które skupiają się wokół prowadzonego Domu pod CISem. Uczestnikami projektu będą również pracownicy ESWIP oraz NGO i JST z nami współpracujące

Obszary działania: Podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 30 osób z terenu miasta Elbląga i powiatu elbląskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym - uczestników projektu „Elbląskie Centrum Integracji Społecznej 3” - poprzez wdrożenie nowego rozwiązania – modelu partycypacyjnej pracy z młodzieżą w
Domu pod Cisem na bazie modelowych rozwiązań partnera niemieckiego

Działania i  efekty:

Działania w projekcie zostały zaplanowane w sposób, który pozwoli na zapoznanie się z modelem niemieckim, testowanie i adaptację modelu do warunków polskich, lokalnych oraz wdrożenie modelu, z którego następnie będą korzystać uczestnicy projektu standardowego, a także kolejnych projektów. Dzięki współpracy z naszym partnerem wypracowane zostanie nowe rozwiązanie wysokiej jakości i zasięgu ogólnopolskim (wypracowane rozwiązania będą miały charakter uniwersalny). Dzięki wdrożeniu niemieckiego modelu nastąpi rozwój instrumentów i struktur umożliwiających młodzieży większy udział w życiu społecznym. Młodzież otrzyma możliwość rozwoju swoich zainteresowań, poszukiwania rozwiązań dla swoich problemów. W związku z realizowanym obecnie projektem standardowym, posiadamy zasoby kadrowe (prowadzących zajęcia, ekspertów, specjalistów) oraz infrastrukturalne (sprzęt, sale szkoleniowe, warsztatowe, biura). Zastosowanym sposobem wdrożenia będzie wykorzystanie dwóch podstawowych kanałów dotarcia z informacją do potencjalnych partnerów ESWIP: organizacji, instytucji. Pierwszy kanał to opracowanie publikacji (pismo Pozarządowiec), które dociera do szerokiego kręgu odbiorców, działających w obszarach animacji społecznej, włączenia społecznego. Drugi kanał informacji to warsztaty edukacyjne/upowszechniające rozwiązanie, które poprzez przetestowanie programu szkolenia, oraz udział w warsztatach przedstawicieli innych organizacji elbląskich i pracowników ECIS, pozwoli na upowszechnienie modelu pracy z młodzieżą, jako praca pośrednia z otoczeniem uczestników ECIS.

Nowy model pozwoli nam poszerzyć ofertę wsparcia, który staje się narzędziem dotarcia do grup młodzieżowych. Współpraca międzynarodowa, opracowanie modelu, stworzenie publikacji oraz inne działania upowszechniające pozwolą na poszerzenie współpracy międzynarodowej między NGO, ale i współpracującymi z ESWIP instytucjami, podniesienie ich wiedzy dotyczącej modelu oraz przyczynią się do rozwoju polityk społecznych w zakresie młodzieży.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”