Kuźnia Ekspertów

  • Trwający
Projekt ma na celu systemowe wsparcie organizacji społecznych i ruchów obywatelskich w województwie warmińsko-mazurskim.

Projekt ma na celu systemowe wsparcie organizacji społecznych i ruchów obywatelskich w województwie warmińsko-mazurskim poprzez:

1. Edukację i profesjonalizację III sektora poprzez:

- utworzenie 3 subregionalnych inkubatorów NGO świadczących usługi animacyjne, doradcze, szkoleniowe i konsultacje specjalistyczne,

- organizację cykli szkoleniowych kształtujących przyszłych lokalnych liderów i animatorów NGO - pn „Kuźnia Ekspertów”.

2. Partycypację obywatelską III sektora poprzez zwiększenie udziału w konsultowaniu, opiniowaniu i współtworzeniu polityk publicznych;

3. Sieciowanie - integrację i promocję działań NGO i grup nieformalnych.

Projekt "Kuźnia Ekspertów - wsparcie III sektora Warmii i Mazur" Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG
Czas realizacji: 1.04.2021-31.03.2023
Budżet:  137 476,00 EURO

Partnerem projektu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego - kluczowy partner budowania współpracy międzysektorowej administracji publicznej i NGO, rozwoju systemowego wsparcia na rzecz NGO i ruchów obywatelskich w regionie Warmii i Mazur oraz monitorowania procesów tworzenia i stosowania prawa i polityk publicznych.