Hostel w Domu pod Cisem jako model aktywizacji społeczno-zawodowej

Hostel w Domu pod Cisem jako model aktywizacji społeczno-zawodowej

  • od: 2020-07-01
  • do: 2021-03-01

1. Nazwa projektu: Hostel w Domu pod Cisem jako model aktywizacji społeczno-zawodowej

2. Źródło i wysokość finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; wartość projektu 99 999,76 zł

3. Okres trwania projektu: 1.07.2020-1.03.2021

4. Grupa docelowa:

Grupą docelową, która zostanie objęta wsparciem w projekcie są:

-uczestnicy projektu standardowego, tj. osoby, podmioty ekonomii społecznej oraz instytucje działające na rzecz ES, w tym Forum CIS.

- uczestnikami projektu grantowego będą również pracownicy ESWIP oraz organizacje i instytucje z nami współpracujące

5. Obszary działania:

Celem projektu jest wzmocnienie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej na Warmii i Mazurach poprzez wdrożenie modelu aktywizacji społeczno-zawodowej w oparciu o Hostel Domu pod Cisem na bazie modelowych rozwiązań partnera szwedzkiego Le Mat Jonsered

6. Działania:

1. Zapoznanie się ze szwedzkim modelem, wizyta u szwedzkich ekspertów z elementami job-shadowing, spotkania/ szkolenie w Le Mat Jonsered dotyczące funkcjonowania modelu, konsultacje ze szwedzkimi ekspertami, tłumaczenia dokumentów dot. modelu, praca polskich ekspertów nad modelem, spotkania Zespołu ds. wdrożenia modelu;

2. Adaptacja i testowanie modelu na bazie szwedzkich doświadczeń, wizyta szwedzkich ekspertów w Polsce – pomoc w adaptacji modelu do polskich warunków, rozwiązywanie bieżących problemów i zagadnień, udział w pilotażowym szkoleniu, konsultacje ze szwedzkimi  ekspertami, tłumaczenia dokumentów dotyczących modelu, praca polskich ekspertów nad modelem, spotkania Zespołu ds. wdrożenia modelu;

3. Wdrożenie i upowszechnienie modelu, praca polskich ekspertów nad modelem, zatwierdzenie dokumentu uchwałą lub innym dokumentem przez Stowarzyszenie ESWIP, stworzenie publikacji opisującej rezultaty projektu, 1 seminarium/konferencja prezentująca i upowszechniające model oraz rezultaty projektu.

7. Efekty:

- wzrost aktywności społeczno-zawodowej  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie nowego rozwiązania na bazie modelowych rozwiązań partnera;

- wzrost wiedzy z zakresu przedsiębiorczości społecznej;

metod reintegracji społeczno-zawodowej i włączania społecznego (dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz podmiotów ekonomii społecznej) w oparciu o model hostelu na bazie rozwiązań partnera szwedzkiego, wśród pracowników ESWIP  oraz organizacji i instytucji współpracujących;

- wzrost wiedzy z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i aktywizacji zawodowej pracowników ESWIP oraz organizacji i instytucji współpracujących;

- rozwój współpracy międzynarodowej poprzez wzajemną wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy Stowarzyszeniem ESWIP oraz organizacjami i instytucjami współpracującymi, a partnerem szwedzkim – Le Mat Jonsered;

- rozwój systemu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie ESWIP Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej.