Model przedsiębiorczości społecznej dla sektora turystyki na Warmii i Mazurach

Model przedsiębiorczości społecznej dla sektora turystyki na Warmii i Mazurach

EFEKTY:
  • od: 2019-08-01
  • do: 2021-03-31

1. Nazwa projektu: Model przedsiębiorczości społecznej dla sektora turystyki na Warmii i Mazurach

2. Źródło i wysokość finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; wartość projektu 98 880,72 zł

3. Okres trwania projektu: 1.08.2019-31.03.2021

4. Grupa docelowa:

Grupą docelową, która zostanie objęta wsparciem w projekcie są:

-uczestnicy projektu standardowego, tj. osoby, podmioty ekonomii społecznej oraz instytucje działające na rzecz ES. W ramach projektu upowszechnimy publikację opisującą wypracowany model wśród min. 100 osób/przedstawicieli podmiotów, a min. 10 osób weźmie udział w pilotażowym szkoleniu/warsztatach prowadzonych przez naszych ekspertów pod okiem ekspertów z TAMAT.

-uczestnikami projektu grantowego będą również pracownicy ESWIP oraz organizacje i instytucje z nami współpracujące.

5. Obszary działania:

Wzmocnienie ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach poprzez wdrożenie modelu przedsiębiorczości społecznej dla sektora turystyki  na bazie modelowych rozwiązań partnera włoskiego TAMAT

6. Działania:

1. Zapoznanie się z włoskim modelem, wizyta u włoskich ekspertów z elementami job-shadowing, spotkania/ szkolenie w TAMAT dotyczące funkcjonowania modelu, konsultacje z włoskimi ekspertami, tłumaczenia dokumentów dot. modelu, praca polskich ekspertów nad modelem, spotkania Zespołu ds. wdrożenia modelu.

2. Adaptacja i testowanie modelu na bazie włoskich doświadczeń, wizyta włoskich ekspertów w Polsce – pomoc w adaptacji modelu do polskich warunków, rozwiązywanie bieżących problemów i zagadnień, udział w pilotażowym szkoleniu/warsztatach, konsultacje z włoskimi ekspertami, tłumaczenia dokumentów dotyczących modelu, praca polskich ekspertów nad modelem, spotkania Zespołu ds. wdrożenia modelu
3. Wdrożenie i upowszechnienie modelu, praca polskich ekspertów nad modelem, zatwierdzenie dokumentu uchwałą lub innym dokumentem przez Stowarzyszenie ESWIP, stworzenie publikacji opisującej model na zasadach otwartej licencji, seminarium/konferencja prezentująca i upowszechniające model oraz rezultaty projektu.

7. Efekty:

- wzrost potencjału podmiotów ekonomii społecznej w obszarze turystyki na Warmii i Mazurach;

- wzrost wiedzy uczestników projektu standardowego z zakresu przedsiębiorczości społecznej  w sektorze turystyki poprzez wdrożenie nowego rozwiązania na bazie modelowych rozwiązań partnera włoskiego;

- wzrost wiedzy z zakresu przedsiębiorczości społecznej w obszarze turystyki  pracowników ESWIP oraz organizacji i instytucji współpracujących;

- wzrost wiedzy z zakresu ekonomii społecznej i włączania społecznego pracowników ESWIP oraz organizacji i instytucji współpracujących;

- wzrost wiedzy z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i aktywizacji zawodowej pracowników ESWIP oraz organizacji i instytucji współpracujących;

- rozwój współpracy międzynarodowej poprzez wzajemną wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy Stowarzyszeniem ESWIP oraz organizacjami i instytucjami współpracującymi, a partnerem włoskim TAMAT;

- rozwój systemu ekonomii społecznej w woj. warmińsko-mazurskim.