Miejsce z duszą – sklep społeczny dla Stawidłowej 3

Miejsce z duszą – sklep społeczny dla Stawidłowej 3

  • od: 2019-03-19
  • do: 2020-10-01

1. Nazwa projektu: Miejsce z duszą – sklep społeczny dla Stawidłowej 3

2. Źródło i wysokość finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; wartość projektu 99 362,44 zł

3. Okres trwania projektu: 1.03.2019-31.09.2020

4. Grupa docelowa:

Grupą docelową, która zostanie objęta wsparciem w projekcie są uczestnicy projektu standardowego, tj. 92 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 22 osoby niepełnosprawnościami, 60 kobiet i 32 mężczyzn z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego zgodnie ze szczegółowym opisem w projekcie standardowym – Elbląskie Centrum Integracji Społecznej. Pośrednio uczestnikami projektu grantowego będą również pracownicy ESWIP oraz organizacje i instytucje współpracujące.

5. Obszary działania:

Celem projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 45 osób z terenu miasta Elbląga i powiatu elbląskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym - uczestników projektu „Elbląskie Centrum Integracji Społecznej 2” - poprzez wdrożenie nowego rozwiązania sklepu społecznego na bazie modelowych rozwiązań partnera włoskiego.

6. Działania:

Zad. 1. Zapoznanie się z włoskim modelem sklepu społecznego (m.in. wizyta u włoskich ekspertów z elementami job-shadowing, spotkania/ szkolenie w CAUTO dotyczące funkcjonowania modelu, konsultacje z włoskimi ekspertami, praca polskich ekspertów nad modelem)

Zad. 2. Adaptacja i testowanie modelu sklepu społecznego na bazie włoskich doświadczeń ( m.in. wizyta włoskich ekspertów w Polsce – pomoc w adaptacji modelu do polskich warunków, rozwiązywanie bieżących problemów i zagadnień, konsultacje z włoskimi ekspertami  praca polskich ekspertów nad modelem)

Zad. 3. Wdrożenie i upowszechnienie modelu ( m.in. zatwierdzenie dokumentu przez Stowarzyszenie ESWIP, uruchomienie sklepu społecznego, stworzenie publikacji opisującej model, seminarium/konferencja prezentująca i upowszechniające model oraz rezultaty projektu)

7. Efekty:

- 1 umowa o współpracy międzynarodowej

- 1 model sklepu społecznego na bazie doświadczeń włoskiego partnera

- 1 dokument zatwierdzający wdrożenie modelu sklepu społecznego przez Stowarzyszenie ESWIP

- 1 sklep społeczny

- 1 publikacja (na zasadach otwartej licencji) zawierająca opis modelu sklepu społecznego na bazie modelu włoskiego partnera, zawierająca m.in. metodologię,  praktyczne wskazówki wdrażania modelu w realiach polskich oraz opinię polskich i włoskich ekspertów z zakresu ekonomii społecznej

- 1 seminarium/konferencja prezentująca i upowszechniająca model i rezultaty projektu

- wzrost aktywności społeczno-zawodowej  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - uczestników projektu „Elbląskie Centrum Integracji Społecznej 2” - poprzez wdrożenie nowego rozwiązania sklepu społecznego na bazie modelowych rozwiązań partnera włoskiego.

- wzrost wiedzy z zakresu ekonomii społecznej i włączania społecznego pracowników ESWIP oraz organizacji i instytucji współpracujących

- wzrost wiedzy z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i aktywizacji zawodowej pracowników ESWIP oraz organizacji i instytucji współpracujących

- rozwój współpracy międzynarodowej poprzez wzajemną wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy Stowarzyszeniem ESWIP oraz organizacjami i instytucjami współpracującymi, a partnerem włoskim - spółdzielnią socjalną CAUTO

- rozwój systemu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie ESWIP Centrum Integracji Społecznej