Inkubator Przedsiębiorczości Starter WiM

Inkubator Przedsiębiorczości Starter WiM

EFEKTY:
  • od: 2020-02-21
  • do: 2023-12-31

Projekt Inkubator Przedsiębiorczości „Starter WiM” realizowany jest przez Stowarzyszenie ESWIP oraz Ad Rem sp. z o.o, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 01.03.01 Inkubowanie Przedsiębiorstw.

Celem projektu jest inkubacja firm w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata poprzez wystandaryzowane usługi niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Oferujemy usługi prawne, księgowe, promocyjne, ICT, mentoring, coaching, szkolenia, doradztwo oraz opiekę biznesową lub inne uzasadnione z punktu widzenia potrzeb i rozwoju wspieranego przedsiębiorstwa usługi. Projekt oferuje także najem powierzchni biurowej z niezbędnym wyposażeniem oraz bieżącym utrzymaniem (w tym niezbędne media), na preferencyjnych warunkach.

Zasady uczestnictwa określa regulamin świadczenia usług inkubacji, który przedstawia ofertę projektu oraz zasady i warunki uczestnictwa i korzystania ze wsparcia. Udział w projekcie jest częściowo odpłatny, wsparcie udzielane jest zgodnie z przepisami udzielania pomocy de minimis.

Szczegółowe informacje na temat można uzyskać pod nr telefonu: 695-702-447 lub pisząc na adres: adrem@adrem.elblag.pl

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji 01.02.2020 - 31.12.2023

Koordynator projektu: Elżbieta Kamińska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020