Elbląski Inkubator Obywatelski

Elbląski Inkubator Obywatelski

  • od: 2019-04-08
  • do: 2019-12-31

8 organizacji pozarządowych zostanie także objętych kompleksowym wsparciem w zakresie realizacji ze swoimi społecznościami inicjatyw lokalnych i budowania koalicji wokół tych inicjatyw. Zakładamy też utworzenie Miejskiego Inkubatora Obywatelskiego, w którym będą realizowane cykliczne spotkania obywatelskie będące przestrzenią do wzmacniania więzi między organizacjami i mieszkańcami oraz do wzmacniania postaw obywatelskich - budowania zaangażowania mieszkańców w działania organizacji. Ze usług i wsparcia Inkubatora skorzystał łącznie 25 organizacji/koalicji lokalnych. Projekt przyczyni się do wzrostu wiedzy, umiejętności oraz gotowości 100 przedstawicieli organizacji/koalicji do podejmowania i angażowania się w inicjatywy obywatelskie, Efektem realizacji projektu będzie wypracowanie modelu wspierania inicjatyw obywatelskich i jego upowszechnianie w społecznościach lokalnych w regionie.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji

1.04.2019 – 31.12.2019

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 

Osoba do kontaktu: Justyna Duks

Nazwa obszaru programowego, którego dotyczy projekt: Aktywni obywatele i silne organizacje pozarządowe