Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu (2019-2023)

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu (2019-2023)

  • od: 2019-02-04
  • do: 2023-06-30

Wspieramy tworzenie i wzmacniamy potencjał podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Tworzymy przyjazne otoczenie prawne i inicjatywy partnerskie ukierunkowane na realizację inicjatyw i projektów z zakresu ekonomii społecznej. Dajemy wiedzę, umiejętności, kompetencje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Odbiorcy działań: podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Działania:

  • Informacja – prowadzimy infopunkt i biblioteczkę ES, wysyłamy newsletter, tworzymy pismo Pozarządowiec i materiały filmowe promujące ES, obsługujemy regionalną platformę sprzedaży produktów i usług przedsiębiorstw społecznych, organizujemy spotkania, warsztaty i targi ES
  • Animacja – inspirujemy i mobilizujemy do działania, wspieramy tworzenie i rozwój inicjatyw, projektów, partnerstw lokalnych ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej
  • Doradztwo – wsparcie procesu tworzenia i towarzyszenie w rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Doradztwo podstawowe i specjalistyczne: prawne, księgowe, biznesowe, marketingowe itp. w formie spotkań bezpośrednich i konsultacji mailowych.
  • Edukacja – warsztaty, szkolenia, cykle edukacyjne, wizyty studyjne dot. tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych
  • Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej – sieć inkubatorów w Braniewie, Elblągu, Iławie i Ostródzie, świadczących usługi animacyjne i doradcze oraz udostępniających pomieszczenia dla usług realizowanych przez przedsiębiorstwa społeczne
  • Dotacje – wsparcie finansowe na założenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych w kwocie 24 tys. zł dotacji na każdą uprawnioną osobę oraz wsparcie pomostowe w okresie do 12 m-cy.

Okres realizacji: styczeń 2019 – czerwiec 2023
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020
Wartość projektu: 13 236 161,40 zł