Elbląskie Centrum Integracji Społecznej (2018)

  • Zakończony
  • Centrum Integracji Społecznej
Głównym celem projektu jest zwiększenie oferty wsparcia ECIS dla 142 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających poprzez działania edukacyjne i informacyjne realizowane w okresie od maja do grudnia 2018 w Elblągu.

Spotkania będą miały na celu przekazanie wiedzy w dot. zagrożeń wynikających m.in. z nadużywania alkoholu i stosowania substancji psychoaktywnych oraz możliwości wsparcia jakie mogą uzyskać w ECIS i pozostałej oferty skierowanej do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Elblągu.

  • zwiększenie zdolności uczestników projektu – 46 uczestników ECIS -  do racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi i rozwoju indywidualnego przeciwdziałającemu wykluczeniu społecznemu,  poprzez udział w warsztatach i doradztwie psychologicznym
  • zwiększenie wiedzy na temat funkcjonowania ECIS oraz zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego wśród 96 osób ze środowisk wykluczenia społecznego w Elblągu
  • zwiększenie wiedzy na temat oferty ECIS wśród mieszkańców Elbląga ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kampanię informacyjną 
  • nawiązanie i wzmocnienie współpracy z ok. 10 podmiotami i instytucjami zajmującymi się integracją społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Elblągu

Projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Elbląg

 

Aktualności

Osoby związane z tym projektem