Elbląskie Centrum Integracji Społecznej 50+ (2016-2018)

  • Zakończony
  • Centrum Integracji Społecznej
Stowarzyszenie ESWIP po raz kolejny realizować będzie projekt polegający na wsparciu osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego. Przez 24 miesiące, 80 osób w wieku 50-64 lata będzie pracowało nad zmianą swojej aktywności społecznej i zawodowej.

Trudności ze znalezieniem pracy napotyka dziś wiele grup społecznych. Do grup tych należą m. in.: osoby długotrwale bezrobotne czy niepełnosprawne. Specyfika tych grup jest bardzo różnorodna, jednakże w każdej z nich występują osoby z silną motywacją do podjęcia zatrudnienia.  Dlatego też zadaniem kadry Elbląskiego CIS będzie podtrzymanie i rozwój tej motywacji, tak by osoba kończąca udział w projekcie mogła swobodnie poruszać się na rynku pracy, a poprzez zdobyte kwalifikacje i umiejętności potrafiła pracę znaleźć i ją utrzymać.

Najważniejszym krokiem w projekcie będzie określenie indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowo- społecznej dla każdego uczestnika. Na tej podstawie odbywać się będą spotkania ze specjalistami – doradcą zawodowym, psychologiem, trenerem pracy, których zadaniem będzie wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych każdej osoby objętej wsparciem. Ale nie tylko, bo spotkania takie bardzo mocno wpływają na rozwój umiejętności osobistych związanych choćby z samodzielnym planowaniem działań, komunikacją z ludźmi, a bardzo często wiarą we własne możliwości.

 

Wielkim plusem projektu jest to, że zdobyte umiejętności zawodowe nie zostaną pozostawione same sobie. Będzie można je przetestować, a w razie konieczności także podszlifować. Zadzieje się tak, dzięki zaplanowanym w projekcie pracowniom – gospodarczej, usług opiekuńczych, stolarskiej oraz krawieckiej.

Kończąc – w rezultacie udzielonego wsparcia merytorycznego i praktycznego, uczestnicy Elbląskiego CIS podniosą swoją aktywność zawodową, co znacznie zwiększy ich szansę na zdobycie zatrudnienia na rynku pracy. Z drugiej zaś strony uczestnicy zyskają równie cenne wartości, takie jak akceptacja, pewność siebie czy umiejętność nawiązywania więzi społecznych.

Projekt rusza z dniem 1 listopada 2016 i trwać będzie do 31 października 2018.

Celem projektu jest: Podniesienie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Wartość projektu: 1 620 978,00 zł, w tym dofinansowanie z UE: 1 526 378,00 zł

Projekt realizowany będzie przez Stowarzyszenie ESWIP  w partnerstwie z Elbląską Radą Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych, Powiatowym Urzędem Pracy i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Elblągu.

 

Aktualności

Osoby związane z tym projektem