Polityki publiczne europejskiej jakości

Polityki publiczne europejskiej jakości

  • od: 2016-04-25
  • do: 2017-08-31

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności działania 560 pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie: współpracy administracji z NGO, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych.

W ramach projektu organizujemy bezpłatne śr. 5 dniowe wyjazdy zagraniczne.Osoby, które wezmę udział w projekcie, podniosą swoje kompetencje poprzez udział w Indywidualnej Mobilności Ponadnarodowej i odbyciu jednej z możliwych form wsparcia tj. wizyty studyjnej, mini stażu lub job shadowing u jednego z partnerów zagranicznych.\

Uczestnicy/ czki dzięki udziałowi w projekcie będą mieli/ły możliwość poznać nowe metody i techniki pracy, wymienić się doświadczeniami z innymi osobami pracującymi w podobnym obszarze w jednym
z krajów UE.

Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli/ki :

  • organizacji pozarządowych,
  • jednostek samorządu terytorialnego (w tym: jednostki organizacyjne lub komunalne osoby prawne)
  • oraz organizacji pracodawców/ związków zawodowych.

Działania realizujemy na terenie całego kraju, a rekrutacja w poszczególnych województwach prowadzona jest poprzez biura partnerów regionalnych:

  • Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych prowadzi rekrutację uczestników/ czek z obszaru województw: warmińsko – mazurskie, pomorskie, zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie
  • Biuro Sieci SPLOT z siedzibą w Warszawie - prowadzi rekrutację uczestników/czek z obszaru województw: łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie, podkarpackie
  • Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Białymstoku prowadzi rekrutację uczestników/ czek z obszaru województw:lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, małopolskie
  • Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu prowadzi rekrutację uczestników/ czek z obszaru województw:dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie.

Wszelkie szczegóły dotyczące warunków udziału w projekcie znajdują się w regulaminie rekrutacji. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy do projektu i przekazać go (osobiście lub listownie) do właściwego ze względu na województwo biura projektu wraz z wymaganymi dokumentami w terminie określonym w Harmonogramie rekrutacji (obowiązuje data wpływu dokumentów).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”. Czas realizacji zadania od 01.03.2016 roku do 31.08.2017 roku.Wartość projektu: 4 555 880,59 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 4 295 739,81 zł.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami projektowymi:

DOKUMENTY REKRUTACYJNE ORAZ INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
1. Formularz rekrutacyjny
2. Załącznik nr 1 Wzór zgody kierownika na wyjazd
3. Regulamin rekrutacji
4. Harmonogram rekrutacji
5. Ulotka projektu
6. Zaproszenie do udziału w projekcie

DOKUMENTY PO ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ DO PROJEKTU
1. Deklaracja udziału w projekcie
2. Umowa z uczestnikiem
3. Raport z realizacji IPMP
4. Karta doradcza diagnoza
5. Karta doradcza IPMP