Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu (2015-2018)

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu (2015-2018)

EFEKTY:
  • od: 2015-10-14
  • do: 2019-01-31

Wspieramy tworzenie i wzmacniamy potencjał podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Tworzymy przyjazne otoczenie prawne i inicjatywy partnerskie ukierunkowane na realizację inicjatyw i projektów z zakresu ekonomii społecznej. Dajemy wiedzę, umiejętności, kompetencje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Odbiorcy działań: podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Działania:

  • Informacja – prowadzimy infopunkt i biblioteczkę ES, wysyłamy newsletter, tworzymy pismo Pozarządowiec i materiały filmowe promujące ES, obsługujemy regionalną platformę sprzedaży produktów i usług przedsiębiorstw społecznych, organizujemy spotkania, warsztaty i targi ES
  • Animacja – inspirujemy i mobilizujemy do działania, wspieramy tworzenie i rozwój inicjatyw, projektów, partnerstw lokalnych ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej
  • Doradztwo – wsparcie procesu tworzenia i towarzyszenie w rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Doradztwo podstawowe i specjalistyczne: prawne, księgowe, biznesowe, marketingowe itp. w formie spotkań bezpośrednich i konsultacji mailowych.
  • Edukacja – warsztaty, szkolenia, cykle edukacyjne, wizyty studyjne dot. tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych
  • Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej – sieć inkubatorów w Braniewie, Elblągu, Iławie i Ostródzie, świadczących usługi animacyjne i doradcze oraz udostępniających pomieszczenia dla usług realizowanych przez przedsiębiorstwa społeczne
  • Dotacje – wsparcie finansowe na założenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych w kwocie 20 tys. zł dotacji na każdą uprawnioną osobę oraz wsparcie pomostowe w okresie do 12 m-cy w kwocie do 1850 zł.

Okres realizacji: październik 2015 – grudzień 2018 (wydłużony do stycznia 2019)
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020
Wartość projektu: 11 304 229,20 zł, w tym dofinansowanie z UE: 10 969 539,20 zł