Wyniki zapytania 9/RWC/ZP/2022

Stowarzyszenie ESWIP, w ramach realizacji projektu „Rodzina w Centrum! Program wsparcia wielodzietnych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Górowo Iławeckie. ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

ogłasza, iż ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/RWC/ZP/2022, dotyczące zorganizowania jednodniowej edukacyjnej wycieczki rodzinnej dla uczestników
projektu pt.: Rodzina w Centrum!  Program wsparcia wielodzietnych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Górowo Iławeckie. finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany poprzez Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zostało nierozstrzygnięte w związku z niezłożeniem ofert przez potencjalnych wykonawców