Oświadczenie

Od niemal dziesięciu lat nasze Stowarzyszenie stało się celem nieustannych ataków Mariusza Lewandowskiego, ostatnio te ataki przybierają na intensywności. Stowarzyszenie w roku 2014 zaprzestało współpracy z tą osobą i wydało oświadczenie wyjaśniające swoje stanowisko. Przez tyle lat nic się nie zmieniło, poniższe oświadczenie jest aktualne do dziś

OŚWIADCZENIE STOWARZYSZENIA ESWIP

 

W związku z faktem systematycznego pomawiania Stowarzyszenia ESWIP przez Mariusza Lewandowskiego wyrażamy swoje stanowisko w sprawie.

Od kilkunastu miesięcy jesteśmy kłamliwie oskarżani przez M. Lewandowskiego za pośrednictwem mediów, wystąpień publicznych czy podczas bezpośrednich rozmów.

Podejmowaliśmy próby dialogu i wyjaśnialiśmy stan faktyczny wraz z uzasadnieniem prawnym i formalnym w którym funkcjonują stowarzyszenia. Z przykrością stwierdzamy, iż celem jego działań nie jest konstruktywna i oparta na faktach rozmowa, lecz próby niszczenia wizerunku Stowarzyszenia ESWIP.

M. Lewandowski otrzymał od Stowarzyszenia ESWIP wielokrotnie wsparcie w postaci doradztwa, informacji czy udostępnienia lokalu. Takim wsparciem objęta była próba tworzenia przez niego spółdzielni socjalnej  o nazwie V Spółdzielnia Socjalna Viking, która jest obecnie w likwidacji.

Mimo naszych próśb i żądań o zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o naszej organizacji oraz jej członkach, w ostatnim czasie zyskały one na intensywności.  Zarówno pracownicy, jak i członkowie Stowarzyszenia byli obrażani przez M. Lewandowskiego za pośrednictwem środków masowego przekazu.  Wielokrotnie podczas obecności w biurze Stowarzyszenia zachowywał się wobec pracowników agresywnie, zastraszał ich i obrażał.

Eskalacja nękania oskarżeniami utrudnia nam codzienną pracę. Pomówienia M. Lewandowskiego czy np. jego donosy do prokuratury – wynikające z jego niewiedzy, powodują konieczność uruchamiania dodatkowych czynności – zwłaszcza tłumaczenia podstawowych faktów o funkcjonowaniu organizacji i realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych.

Stowarzyszenie ESWIP systematycznie jest kontrolowane przez niezależne podmioty. Poddajemy się corocznie wielu kontrolom, w tym instytucjom takim jak: Naczelna Izba Kontroli, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej czy także Komisja Europejska. Każda kontrola potwierdza naszą rzetelność i uczciwość.

W myśl prawa polskiego stowarzyszenia są niezależne i autonomiczne, zarządzane przez jego członków. Dziwaczne i agresywne żądania dotyczące działalności Stowarzyszenia – m.in. udostępnienie dokumentów finansowych, ingerowanie w jego działalność są niezgodne z prawem.

Nasze prośby i żądania zaprzestania działań godzących w dobre imię Stowarzyszenia ESWIP, w tym także godność i dobre imię osób pełniących funkcje zarządcze oraz pracowników naszej organizacji, do dnia dzisiejszego nie przyniosły efektów.

Co gorsza, M. Lewandowski zaczyna godzić w dobre imię wszystkich elbląskich organizacji pozarządowych. Podważa ich dorobek, uczciwość, dobre intencje. W ten sposób niszczy wieloletnią pracę tych organizacji i zaufanie elblążan do ich wysiłków.

W zawiązku z powyższym informujemy, iż zaprzestajemy dialogu oraz wsparcia M. Lewandowskiego w trosce o dobro naszej organizacji oraz osób zaangażowanych w jej działalność, ale także w trosce o dobre imię elbląskich organizacji pozarządowych i samego Elbląga.  

Apelujemy o to samo do innych organizacji, mediów i osób. Destrukcyjna działalność M. Lewandowskiego zasługuje na publiczne napiętnowanie.

Stowarzyszenie ESWIP nie będzie dementowało ani odnosiło się w żaden sposób do zmyślonych i nieprawdziwych stwierdzeń ze strony M. Lewandowskiego. Żyjemy w państwie prawa i wierzymy, iż jest ono gwarantem jego poszanowania. Nie zgadzamy się z takim sposobem interpretacji prawa, którego podstawą jest wymóg stałego udowadniania swojej niewinności. Jest to ideologia, której nie będziemy swoim postępowaniem utwierdzać.

Z  przykrością informujemy, że zmuszeni jesteśmy do rozpoczęcia postępowania, które ma na celu wyegzekwowanie od Mariusza Lewandowskiego zaprzestania naruszania dóbr osobistych, godzenia w  dobre imię i godność naszych pracowników, członków Zarządu oraz samego Stowarzyszenia ESWIP.

Zarząd Stowarzyszenia

                                                                                                                                                                                                                                                  Elbląg, 24.10.2014

Wielokrotnie powraca temat dysponowania odsetkami bankowymi powstałymi na rachunkach bankowych w wyniku przechowywania środków unijnych przekazanych na realizację projektów oraz przekazywanie ich innym podmiotom. Przypominamy, że takie działanie jest niemożliwe i nasze stanowisko prezentujemy poniżej.

 

INFORMACJA

W nawiązaniu do pisma p. M. Lewandowskiego informujemy, że dysponowanie odsetkami bankowymi powstałymi na rachunkach bankowych w wyniku przechowywania środków unijnych przekazanych na realizację projektów oraz przekazywanie ich innym podmiotom jest niemożliwe.
Zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 środki na realizację projektów są przyznawane w drodze konkursów ogłaszanych przez właściwe instytucje zarządzające dla danego Programu Operacyjnego. Składane wnioski na realizację projektów oraz ich budżety muszą być zgodne m. in. z:

1)zapisami Programu w ramach którego składany jest projekt oraz ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu, w ramach których określono możliwe do realizacji typy działań projektowych dla danego programu operacyjnego;

2)regulaminem konkursu, w ramach którego składany jest projekt i określonymi w nim dokumentami, limitami i ograniczeniami;

3)„Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

W żadnym z powyższych dokumentów nie została przewidziana możliwość swobodnego przekazywania środków innym podmiotom poza zatwierdzonymi w budżecie kosztami kwalifikowalnymi dla danego programu/projektu. Wydatkowanie ich w sposób inny niż określony we wniosku i w budżecie byłoby niezgodne z dokumentami regulującymi wdrażanie projektów.

Kwestie powstałych odsetek bankowych zostały uregulowane we wzorach umów o dofinansowanie projektów. Wyraźnie wskazano w nich, iż "Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu odsetek bankowych powstałych na skutek przechowywania zaliczki na rachunkach, na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM w terminie 10 dni roboczych po zakończeniu okresu rozliczeniowego i/lub w terminie złożenia końcowego wniosku o płatność". Nie dotyczy to jedynie:

1)Beneficjentów/Partnerów będących jednostkami samorządu terytorialnego. W tym przypadku jednak odsetki bankowe narosłe na rachunku bankowym stanowią dochód jednostki zgodnie z zapisami Ustawy  z dnia  13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2)wydatków rozliczanych w 100% metodami uproszczonymi (kwotami ryczałtowymi lub stawkami jednostkowymi określonymi w pkt. 8.5 "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020", tj. projektami o wartości dofinansowania poniżej 100 tys. EUR, w których rozliczenie projektów odbywa się w oparciu o dokumenty określone w umowie o dofinansowanie. W tym przypadku wszelkie koszty powstałe w wyniku powstania odsetek bank. stanowią dochód własny Beneficjenta projektu, którym ma prawo dysponować wedle uznania.

W związku z powyższym wydatkowanie odsetek bankowych i dysponowanie nimi w sposób inny niż zgodnie z powyższymi zasadami byłoby niezgodne z zapisami zawartych umów z beneficjentami projektów.

Stowarzyszenie ESWIP
Elbląg, 14.01.2021


Pliki do pobrania