INFORMACJA

W nawiązaniu do pisma pana Mariusza Lewandowskiego informujemy, że dysponowanie odsetkami bankowymi powstałymi na rachunkach bankowych w wyniku przechowywania środków unijnych przekazanych na realizację projektów oraz przekazywanie ich innym podmiotom jest niemożliwe.
Zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 środki na realizację projektów są przyznawane w drodze konkursów ogłaszanych przez właściwe instytucje zarządzające dla danego Programu Operacyjnego. Składane wnioski na realizację projektów oraz ich budżety muszą być zgodne m. in. z:

  1. zapisami Programu w ramach którego składany jest projekt oraz ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu, w ramach których określono możliwe do realizacji typy działań projektowych dla danego programu operacyjnego;
  2. regulaminem konkursu, w ramach którego składany jest projekt i określonymi w nim dokumentami, limitami i ograniczeniami;
  3. „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

W żadnym z powyższych dokumentów nie została przewidziana możliwość swobodnego przekazywania środków innym podmiotom poza zatwierdzonymi w budżecie kosztami kwalifikowalnymi dla danego programu/projektu. Wydatkowanie ich w sposób inny niż określony we wniosku i w budżecie byłoby niezgodne z dokumentami regulującymi wdrażanie projektów.

Kwestie powstałych odsetek bankowych zostały uregulowane we wzorach umów o dofinansowanie projektów. Wyraźnie wskazano w nich, iż "Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu odsetek bankowych powstałych na skutek przechowywania zaliczki na rachunkach, na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM w terminie 10 dni roboczych po zakończeniu okresu rozliczeniowego i/lub w terminie złożenia końcowego wniosku o płatność". Nie dotyczy to jedynie:

  1. Beneficjentów/Partnerów będących jednostkami samorządu terytorialnego. W tym przypadku jednak odsetki bankowe narosłe na rachunku bankowym stanowią dochód jednostki zgodnie z zapisami Ustawy  z dnia  13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
  2. wydatków rozliczanych w 100% metodami uproszczonymi (kwotami ryczałtowymi lub stawkami jednostkowymi określonymi w pkt. 8.5 "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020", tj. projektami o wartości dofinansowania poniżej 100 tys. EUR, w których rozliczenie projektów odbywa się w oparciu o dokumenty określone w umowie o dofinansowanie. W tym przypadku wszelkie koszty powstałe w wyniku powstania odsetek bankowych stanowią dochód własny Beneficjenta projektu, którym ma prawo dysponować wedle uznania.

W związku z powyższym wydatkowanie odsetek bankowych i dysponowanie nimi w sposób inny niż zgodnie z powyższymi zasadami byłoby niezgodne z zapisami zawartych umów z beneficjentami projektów.

 

Stowarzyszenie ESWIP
Elbląg, 14.01.2021