Zakup produktów i usług PES w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu rozpoczął wykorzystywanie nowego instrumentu wsparcia kierowanego do podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstw społecznych (PS) działających na terenie subregionu elbląskiego (powiaty: braniewski, Elbląg, elbląski, iławski, ostródzki). Instrument polega na dokonywaniu przez OWIES zakupów produktów i usług od PES, będących w trudnej sytuacji w następstwie wystąpienia COVID-19, które zostaną wykorzystane przez różne podmioty na rzecz przeciwdziałania skutkom epidemii.

Produkty i usługi zakupione od PES będą przekazywane nieodpłatnie. Ich odbiorcami będą podmioty (instytucje, podmioty ekonomii społecznej), które je przeznaczą dla:

  • swojego personelu zaangażowanego w przeciwdziałanie skutkom wystąpienia COVID-19
  • osób, na rzecz których te podmioty działają, w tym zwłaszcza: seniorów, osób z niepełnosprawnościami, osób bezdomnych, dzieci w pieczy zastępczej, dzieci wcześniej korzystających  z darmowych posiłków w szkołach i innych grup w zależności od potrzeb.

 

Zakupy produktów i usług od PES mogą dotyczyć:

  • produkowanych przez PES i PS środków ochrony osobistej (np. maseczek ochronnych, przyłbic),
  • usług cateringowych (przygotowanie i dostarczenie posiłków),
  • środków higienicznych (np. dezynfekujących), 
  • usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej, w szczególności usług opiekuńczych i asystenckich, 
  • organizacji i wynajmu miejsc całodobowych z przeznaczeniem na pobyt w trakcie kwarantanny, a także na pobyt personelu ochrony zdrowia i innych służb społecznych,
  • usług czyszczenia, odkażania budynków i przestrzeni publicznych,
  • wszystkich pozostałych usług i zamówień towarów, których potrzeby użycia bądź stosowania mogą pojawić się wraz z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Więcej informacji znajdziesz tutaj