Strategia, to nasz podstawowy dokument nakreślający drogę rozwoju, zapewne zbyt ambitny, zapewne przeładowany naszym entuzjazmem i marzeniami, ale to on nadaje kierunek naszym działaniom. (Chociaż – nie przewidzieliśmy pandemii, nie przewidzieliśmy wojny przy granicy, czego jeszcze? Na pocieszenie mówimy sobie często – sytuacja jest dynamiczna!).

Ze względu na szerokość naszych działań opracowaliśmy kilka dodatkowych dokumentów strategicznych korespondujących ze strategią główną (m.in. fundraisingową, marketingową, medialną).

Poniżej prezentujemy najważniejsze fragmenty naszej strategii: wizję, misję, wartości na jakich się opieramy i obszary działań.

MISJA
Pasjonaci z natury i eksperci w zawodzie – w jednym miejscu i czasie spotkaliśmy się jako zespół, by działać dla wspólnych idei, kreując społeczeństwo obywatelskie. Odkrywamy i łączymy potencjały drzemiące w ludziach, wyzwalamy ich twórczą energię. Budujemy więzi i relacje, tworzymy przestrzeń do współpracy. Podejmujemy wyzwania, przecieramy szlaki, dzielimy się swoimi doświadczeniami. Naszą pasją jest rozwój społeczny.

WIZJA
Jesteśmy organizacją ekspercką, wiodącą w woj. warmińsko-mazurskim, którą tworzą refleksyjni praktycy, otwarci na potrzeby społeczności lokalnych i podmiotów ekonomii społecznych. Świadczymy zróżnicowane, kompleksowe i profesjonalne usługi, wprowadzając zmianę społeczną, dbając o efektywność i trwałość naszych inicjatyw oraz wartości dobra wspólnego, solidarności, pomocniczości i partycypacji obywatelskiej.

Posiadamy niezbędne zasoby lokalowe i sprzętowe, adekwatne do zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanych zadań oraz świadczonych usług społecznych. Dywersyfikujemy źródła finansowania naszych działań, rozwijamy działalność odpłatną i fundrasingową, posiadamy środki własne zapewniające nam płynność finansową. Tworzymy kreatywny, efektywny i misyjny zespół, posiadając odpowiedni system angażowania, motywowania oraz wynagradzania pracowników i wolontariuszy.

Prowadzimy działania badawcze, inicjuje oraz wspiera wdrażanie innowacji społecznych, współpracuje i wymienia się doświadczeniami z wieloma partnerami, w tym ponadnarodowymi w ramach różnych sieci i partnerstw branżowych. Posiadamy wiele marek, stabilnych programów, jesteśmy rozpoznawalni i dobrze postrzegani przez różne środowiska i instytucje.

NASZE WARTOŚCI: profesjonalizm, uczciwość, otwartość

ARCHETYPY MARKI: mędrzec, towarzysz, odkrywca

POTENCJAŁ
Początkowo terenem naszego działania było województwo elbląskie, po zmianach administracyjnych – województwo warmińsko-mazurskie. Przez pierwsze lata realizowaliśmy podstawowe działania integrujące, informacyjne i szkoleniowe, skierowane do liderów organizacji pozarządowych. Współpracowaliśmy z samorządem (program współpracy samorządu z organizacjami), wydawaliśmy pismo Pozarządowiec, organizowaliśmy konferencje, Fora Inicjatyw Pozarządowych itp. Wraz z pojawieniem się środków unijnych, najpierw przedakcesyjnych (Phare), potem już w ramach funduszy strukturalnych, rozwinęliśmy skrzydła: podejmowaliśmy szereg działań sieciujących i wzmacniających sektor, pomogliśmy tworzyć szereg reprezentacji sektora, także w wymiarze wojewódzkim, rozpoczęliśmy badania, utworzyliśmy swoją telewizję (Telewizję Obywatelską), promowaliśmy działalność obywatelską. Weszliśmy do ogólnopolskiej Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT. Powołaliśmy spółkę AdRem do prowadzenia działalności gospodarczej oraz Fundację Warsztat Zmiany jako podmiot, który w różnych sytuacjach wspiera podstawową działalność stowarzyszenia.

W roku 2018 otrzymaliśmy w wieczyste użytkowanie działkę i odbudowalismy budynek przy ul. Stawidłowej 3 w Elblągu, nad rzeką Elbląg, gdzie ma siedzibę Centrum Integracji Społecznej (w ramach którego prowadzimy sklep społeczny - centrum naprawy i ponownego użytkowania przedmiotów) i Dom Sąsiedzki. Budynek został nazwany „Dom pod Cisem”.
Zespół stowarzyszenia to niemal 50 osób: ekspertów, koordynatorów, doradców, trenerów, animatorów i in.

OBSZARY STRATEGII

OBSZARY PROGRAMOWE

 1. Aktywizacja społeczno-zawodowa
 2. Aktywne społeczności
 3. Silne organizacje obywatelskie
 4. Ekonomia społeczna
 5. Przedsiębiorczość
 6. Gospodarka obiegu zamkniętego

OBSZARY HORYZONTALNE PROGRAMOWE

 1. Współpraca ponadnarodowa
 2. Badania i innowacje społeczne
 3. Fundusz grantowy ESWIP

OBSZARY ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

 1. Fundraising
 2. Promocja i marketing
 3. Działalność odpłatna/gospodarcza
 4. Zespół i wolontariat
 5. Zasoby rzeczowe i finansowe