O Stowarzyszeniu

Pasjonaci z natury i eksperci w zawodzie – w jednym miejscu i czasie spotkaliśmy się jako zespół, by działać dla wspólnych idei, kreując społeczeństwo obywatelskie. Odkrywamy i łączymy potencjały drzemiące w ludziach, wyzwalamy ich twórczą energię. Budujemy więzi i relacje, tworzymy przestrzeń do współpracy. Podejmujemy wyzwania, przecieramy szlaki, dzielimy się swoimi doświadczeniami. Naszą pasją jest rozwój społeczny. 
 

Czym się zajmujemy:

 • dbamy o rozwój, integrację i promocję organizacji pozarządowych z regionu
 • wspieramy aktywność obywatelską i wolontariat
 • wspieramy przedsiębiorczość, ekonomię społeczną i społeczną odpowiedzialność biznesu
 • wspieramy rozwój partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji publicznej oraz środowiskiem biznesu
 • uczestniczymy w kreowaniu polityk publicznych
 • badamy sferę społeczną
 • wspieramy inicjatywy społeczne w obszarach pożytku publicznego.

 

 

Statut

STATUT

Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie ESWIP.

§ 2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20 poz. 104/ oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

 1. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba mieści się w Elblągu.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić również działalność poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z prawem miejscowym.

§ 4

Stowarzyszenie może powoływać jednostki organizacyjne jako wewnętrzne zakłady bez osobowości prawnej.

§ 5

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Stowarzyszenie do prowadzenia swojej działalności może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organi­zacji o tym samym lub podobnym profilu działania, na zasadach pełnej autonomii.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 6

 1. Stowarzyszenie działa w celu:
 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 3. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 4. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 5. działalności charytatywnej;
 6. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 7. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 8. działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 9. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638);
 10. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 11. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 12. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 13. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 14. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 15. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 16. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 17. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 18. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 19. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 20. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 21. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 22. turystyki i krajoznawstwa;
 23. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 24. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 25. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 26. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 27. ratownictwa i ochrony ludności;
 28. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 29. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 30. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 31. promocji i organizacji wolontariatu;
 32. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 33. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 34. działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. poz. 1203);
 35. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 36. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 37. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 38. rewitalizacji;
 39. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Zorganizowanie i prowadzenie wewnętrznych zakładów.
 2. Udzielanie wsparcia technicznego, lokalowego, szkoleniowego oraz informacyjnego organizacjom pozarządowym oraz inicjatywom obywatelskim m.in. w formach centrów aktywności lokalnej, centrów organizacji pozarządowych, regrantingu, ośrodków wsparcia.
 3. Prowadzenie domów sąsiedzkich, klubów oraz innych form aktywizacji i organizacji aktywności społecznej w lokalnym środowisku.
 4. Prowadzenie i wspieranie form oraz metod lub rozwiązań (w tym działalność doradcza i edukacyjna) w zakresie rozwoju partycypacji publicznej  np. procesów partycypacyjnych, inicjatywy lokalnej, inicjatywy uchwałodawczej itp.
 5. Zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji zgodnych z celami Stowarzyszenia.
 6. Organizowanie spotkań liderów i członków organizacji pozarządowych w celu poszerzenia i pogłębienia współpracy pomiędzy organizacjami.
 7. Diagnoza i prowadzenie stałego rozpoznawania potrzeb środowiska lokalnego pod kątem szkoleń, prowadzenie badań, analiz, ekspertyz.
 8. Przedstawianie opinii, stanowisk, udział w konsultacjach, pracach zespołów oraz procesach partycypacyjnych.
 9. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych podnoszących kwalifikacje przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i inicjatyw społecznych.
 10. Organizowanie forum umożliwiającego zapoznawanie się z najnowszymi tendencjami i rozwiązaniami światowymi w pracy organizacji pozarządowych.
 11. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia.
 12. Współpraca z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
 13. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zainteresowanymi celami Stowarzyszenia.
 14. Prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej, informacyjnej.
 15. Tworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi w Polsce i Unii Europejskiej poprzez organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń i in.
 16. Prowadzenie działalności charytatywnej.
 17. Promocja sektora pozarządowego oraz wolontariatu.
 18. Organizowanie i prowadzenie wolontariatu.
 19. Gromadzenie i prowadzenie biblioteki w formie tradycyjnej oraz elektronicznej.
 20. Opracowywania oraz aktualizacja baz danych.
 21. Prowadzenie centrum integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz młodzieżowych klubów integracji społecznej.
 22. Administrowanie infrastrukturą dla potrzeb działalności organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich.
 23. Organizacja targów, wystaw, forów itp.
 24. Organizacja konferencji, debat, wykładów, seminariów, wizyt studyjnych i innych form edukacji i debaty.
 25. Prowadzenie portali internetowych informacyjnych oraz pośredniczących w sprzedaży usług i produktów.
 26. Świadczenie usług wsparcia oraz obsługi administracyjnej podmiotów ekonomii społecznej
 27. Obsługa organizacyjna ciał dialogu obywatelskiego.
 28. Działalność wydawnicza oraz medialna

§ 8

 1. Działalność gospodarcza prowadzona jest jako działalność dodatkowa i nie może być działalnością dominującą Stowarzyszenia. 
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
 3. Nadwyżka przychodów nad kosztami  z działalności gospodarczej Stowarzyszenia przeznaczana jest na realizację celów statutowych w zakresie pożytku publicznego.
 4. O podjęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej decyduje Zarząd.
 5. Rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej określa niniejszy Statut. 

§ 8a

 1. Przedmiotem działalności statutowej nieodpłatnej Stowarzyszenia oznaczonej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zmianami) jest:
 1. 1811Z  Drukowanie gazet
 1. 1812Z  Pozostałe drukowanie
 1. 1813Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 1. 1814Z Introligatorstwo i podobne usługi
 1. 1820Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 1. 4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 1. 4540Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
 1. 4761Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 1. 5811Z  Wydawanie książek
 1. 5812Z  Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 1. 5813Z Wydawanie gazet
 1. 5814Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 1. 5819Z  Pozostała działalność wydawnicza
 1. 5829Z  Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 1. 5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 1. 5912Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 1. 5913Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 1. 5914Z Działalność związana z projekcją filmów
 1. 5920Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 1. 6010Z Nadawanie programów radiofonicznych
 1. 6020Z  Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
 1. 6201Z Działalność związana z oprogramowaniem
 1. 6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 1. 6203Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 1. 6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 1. 6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 1. 6312Z Działalność portali internetowych
 1. 6391Z Działalność agencji informacyjnych
 1. 6399Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 1. 6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 1. 6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów
 1. 6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 1. 6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 1. 6910Z Działalność prawnicza
 1. 6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 1. 7021Z  Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 1. 7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 1. 7220Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 1. 7311Z Działalność agencji reklamowych
 1. 7320Z Badanie rynku i opinii publicznej
 1. 7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 1. 7420Z Działalność fotograficzna
 1. 7430Z Działalność związana z tłumaczeniami
 1. 7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 1. 7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 1. 7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej
 1. 7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 1. 7911B Działalność pośredników turystycznych
 1. 7912Z Działalność organizatorów turystyki
 1. 7990A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 1. 7990C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 1. 8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 1. 8219Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 1. 8220Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
 1. 8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 1. 8299Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 1. 8412Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
 1. 8551Z  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 1. 8552Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 1. 8553Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 1. 8559A Nauka języków obcych
 1. 8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 1. 8560Z Działalność wspomagająca edukację
 1. 8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 1. 8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
 1. 8891Z Opieka dzienna nad dziećmi
 1. 8899Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
 1. 9003Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
 1. 9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
 1. Przedmiotem działalności statutowej odpłatnej Stowarzyszenia oznaczonej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zmianami) jest:
 1. 1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 1. 1729Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 1. 2042Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
 1. 2053Z Produkcja olejków eterycznych
 1. 3101Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych
 1. 3109Z Produkcja pozostałych mebli
 1. 3212Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
 1. 3213Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
 1. 3240Z Produkcja gier i zabawek
 1. 3299Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 1. 3319Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 1. 4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 1. 4781Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 1. 4782Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 1. 4789Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 1. 4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 1. 4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 1. 5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 1. 5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 1. 5590Z Pozostałe zakwaterowanie
 1. 5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 1. 5630Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 1. 7721Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 1. 7729Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 1. 7733Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 1. 8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 1. 8122Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 1. 8129Z Pozostałe sprzątanie
 1. 8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 1. 8219Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 1. 8220Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
 1. 8299Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 1. 8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 1. 8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
 1. 8899Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
 1. 9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
 1. 9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
 1. 9511Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 1. 9522Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
 1. 9524Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
 1. 9529Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 1. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia oznaczonej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zmianami) jest:
 1. 1811Z Drukowanie gazet
 1. 1812Z  Pozostałe drukowanie
 1. 1813Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 1. 1814Z Introligatorstwo i podobne usługi
 1. 1820Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 1. 4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 1. 4540Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
 1. 4761Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 1. 5811Z  Wydawanie książek
 1. 5812Z  Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 1. 5813Z Wydawanie gazet
 1. 5814Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 1. 5819Z Pozostała działalność wydawnicza
 1. 5829Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 1. 5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 1. 5912Z Działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 1. 5913Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 1. 5914Z Działalność związana z projekcją filmów
 1. 5920Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 1. 6010Z Nadawanie programów radiofonicznych
 1. 6020Z  Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
 1. 6201Z Działalność związana z oprogramowaniem
 1. 6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 1. 6203Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 1. 6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 1. 6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 1. 6312Z Działalność portali internetowych
 1. 6391Z Działalność agencji informacyjnych
 1. 6399Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 1. 6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 1. 6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów
 1. 6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 1. 6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 1. 6910Z Działalność prawnicza
 1. 6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 1. 7021Z  Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 1. 7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 1. 7311Z Działalność agencji reklamowych
 1. 7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 1. 7420Z Działalność fotograficzna
 1. 7430Z Działalność związana z tłumaczeniami
 1. 7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 1. 7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej
 1. 7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 1. 7911B Działalność pośredników turystycznych
 1. 7912Z Działalność organizatorów turystyki
 1. 7990A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 1. 7990C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 1. 8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 1. 8412Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
 1. 8551Z  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 1. 8552Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 1. 8559A Nauka języków obcych
 1. 8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 1. 8560Z Działalność wspomagająca edukację

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie dzielą się na:

A/ zwyczajnych

B/ wspierających

C/ honorowych

§ 10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,
 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
 3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 13

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawa określone w paragrafie 13 pkt. 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 14

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia na piśmie do Zarządu.
 2. Skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy, po uprzednim upomnieniu.
 3. Wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną.

Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni, do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 16

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zgromadzenie
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 1. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.
 2. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 17

Walne Zgromadzenie Członków

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 18

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Wybór Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
 4. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
 5. Nadawanie godności członka honorowego.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
 7. Rozpatrywanie odwołań do uchwał Zarządu
 8. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 19

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i trzech członków, spośród których wybiera się sekretarza i skarbnika.
 2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów  w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, a w przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za  czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją oraz mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów
 5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe  i składają oświadczenie o niekaralności.
 6. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w jej uchwale.

§ 21

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie.
 3. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia.
 4. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 5. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
 6. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
 7. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
 8. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
 9. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 10. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
 11. Powoływanie i rozwiązywanie jednostek organizacyjnych jako zakładów.
 12. Koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych.
 13. Uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu, w tym ramowych regulaminów zakładów.
 14. Podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji.
 15. Decydowanie o rozpoczęciu oraz zamknięciu działalności gospodarczej.

 

 1. Od uchwał Zarządu w sprawach określonych w ust. 1 pkt 8 oraz pkt. 9 przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia, w ter­minie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu – za jego pośred­nictwem. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.
 3. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 5. Reprezentowanie stowarzyszenia w sporach oraz umowach z członkiem Zarządu poprzez wskazanie członka  Komisji Rewizyjnej do reprezentacji w tym zakresie.

 

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Sto­warzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień do­tyczących kontrolowanych spraw.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 

 1.  nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

Rozdział V

Jednostki Organizacyjne

§ 22a

 1. Jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są biura, filie, ośrodki lub instytuty itp. działające jako wewnętrzne zakłady Stowarzyszenia.
 2. Zakłady są wyodrębnione w zakresie organizacyjnym oraz funkcjonalnym lub terytorialnym.
 3. Zakłady posiadają strukturę zarządzania oraz regulamin funkcjonowania.
 4. Do powołania zakładu przez Zarząd wymagana jest jego uchwała.
 5. Tworząc zakład, Zarząd  okreś1a jego regulamin zwierający określenie siedziby oraz funkcji i struktury organizacyjnej.
 6. Rozwiązanie zakładu następuje na podstawie uchwały Zarządu.

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia

§ 23

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Na fundusze składają się:

a/ wpływy ze składek członkowskich,

b/ darowizny, spadki, zapisy,

c/ dochody z własnej działalności w szczególności z działalności gospodarczej, sponsoringu,

d/ dochody z majątku stowarzyszenia w tym dochody z praw majątkowych, nieruchomości, aktywów, odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych oraz dochody  z innych instrumentów finansowych,

e/ dochody z ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych i imprez publicznych,

f/wpływów na działalność statutową np. z subwencji, dotacji, grantów i innych form wsparcia ze środków publicznych oraz prywatnych.    

 

2. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 24

 1. Do składania oświadczeń woli, w tym także do zaciągania zobowiązań majątkowych, upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes i/lub wiceprezes.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu: prezesa lub wiceprezesa. 

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 25

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

 

 

Wersja jednolita Statutu przyjęta przez Walne Zgromadzenie w dniu 25.09.2017.

 


Pliki do pobrania

Historia

Stowarzyszenie zawiązało się w grudniu 1995 roku. Jego zaistnienie wynikło z potrzeb wzmacniania ruchu pozarządowego na terenie byłego województwa elbląskiego, gdzie działało ponad 300 organizacji pozarządowych.  Po  reformie  administracyjnej  kraju,  która  przyniosła  likwidację  województwa elbląskiego, obszar działania stowarzyszenia obejmuje województwo warmińsko-mazurskie, w którym działa ponad 6000 organizacji. ESWIP założyli liderzy kilkunastu stowarzyszeń.

Władze

WALNE ZGROMADZENIE

 • Teresa BOCHEŃSKA
 • Arkadiusz JACHIMOWICZ
 • Teresa WOJCINOWICZ
 • Michał TATAREK
 • Bartłomiej GŁUSZAK
 • Elena SOKOŁOWSKA
 • Monika HAUSMAN-PNIEWSKA
 • Maciej BIELAWSKI
 • Katarzyna CISZEWSKA-WOJTAS
 • Beata WACHNIEWSKA-MAZUREK
 • Marta FLORKOWSKA

ZARZĄD

 • Arkadiusz JACHIMOWICZ – prezes zarządu
 • Maciej BIELAWSKI – wiceprezes zarządu
 • Teresa BOCHEŃSKA – członkini zarządu
 • Marta FLORKOWSKA – członkini zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

 • Michał TATAREK
 • Teresa WOJCINOWICZ
 • Bartłomiej GŁUSZAK

 

Zespół

Przez wiele lat ESWIP formował zespół, na który składają się ludzie lubiący to, co robią. Misja stowarzyszenia to nasz drogowskaz. Pracujemy z zaangażowaniem i entuzjazmem. Naszą pasją jest rozwój społeczny.

Osiągnięcia

Stowarzyszenie ESWIP  powstało w 1995 r. Od tego czasu intensywnie pracuje na rzecz wspierania inicjatyw społecznych, obywatelskich, a także organizacji pozarządowych, których obecnie w naszym województwie działa ponad 6000. Z uwagi na szeroki zakres działalności, pracę w stowarzyszeniu podzieliliśmy na dwa główne biura - w Elblągu i Olsztynie. Swoje wsparcie stowarzyszenie kieruje do organizacji pozarządowych, osób bezrobotnych i niepełnosprawnych (osoby tzw. zagrożone wykluczeniem społecznym), samorządów lokalnych i ich jednostek organizacyjnych oraz ciał dialogu społecznego (m.in. rad działalności pożytku publicznego).

Stowarzyszenie od ponad 20 lat współtworzy system wsparcia sektora ekonomii społecznej, wspiera aktywność społeczno-zawodową mieszkańców oraz inicjuje i tworzy warunki do rozwoju innowacji społecznych. Realizuje szereg działań promocyjnych odnoszących się do przedsiębiorczości społecznej. Wymienić tu należy prowadzenie stron internetowych, tj.: www.owies.org.pl, www.targes.pl, wydawanie tematycznych numerów pisma” Pozarządowiec”, realizację spotów, reportaży, materiałów telewizyjnych, a także organizację targów, konferencji i spotkań.

Niezmiennie od 2009 r. stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu (OWES), a w latach 2011-2013 prowadziło taki Ośrodek również w Olsztynie. Ponadto stowarzyszenie przez wiele lat prowadziło Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej (w Elblągu, Braniewie, Bartoszycach, Ostródzie, Lidzbarku Warmińskim), które wspierały inicjatywy i przedsiębiorstwa społeczne poprzez udostępnienie zaplecza lokalowo-sprzętowego, udzielanie doradztwa oraz szeregu szkoleń. W chwili obecnej takie IPS funkcjonują w Braniewie, Iławie i Ostródzie.

Przez 11 lat stowarzyszenie prowadziło Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Elblągu (ROEFS), w ramach którego wsparło powstanie i realizację 600 projektów społecznych na kwotę blisko 100 mln zł. Stowarzyszenie wspiera także Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych w regionie, w ramach której w latach 2010-2012 inkubowało rozwój ponad 200 organizacji pozarządowych. Co więcej, stowarzyszenie tworzyło i wspiera  rozwój Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego „HEROLD” oraz Sieci Miejscowości Tematycznych „Miejsca z Duszą”.

Od października 2014 prowadzimy Centrum Integracji Społecznej (CIS). Założeniem pilotażowego projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Elbląga, poprzez uczestnictwo w cyklu edukacyjno-szkoleniowym przewidującym m.in. warsztaty grupowe czy spotkania indywidualne. Obecnie stowarzyszenie realizuje projekty unijne w tym zakresie, obejmując wsparciem kilkadziesiąt osób rocznie, z czego duża część podejmuje pracę. Są to projekty partnerskie m.in. z Powiatowym Urzędem Pracy i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

Pracujemy ze społecznościami lokalnymi, m.in. z mieszkańcami dzielnicy Zawodzie w Elblągu, gdzie utworzyliśmy pierwszy Dom Sąsiedzki.

Wśród innych dokonań, z pewnością wymienić należy:

 • utworzenie funduszu lokalnego – Fundacja Elbląg;
 • utworzenie Centrum Wolontariatu w Elblągu;
 • doprowadzenie do powstania Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 • przeszkolenie ponad 5000 członków i liderów organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli samorządów i ich jednostek;
 • w ramach Centrum Edukacji Społecznej – niepublicznej placówki oświatowej – prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – NOE, Debata i in.;
 • utworzenie partnerstwa "Miejsca z Duszą - Miejscowości Tematyczne Warmii i Mazur"
 • prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu;
 • powołanie wielobranżowej spółki "AD REM"

 

Nagrody

Otrzymaliśmy nagrodę zespołową Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej (Olsztyn, listopad 2016). Wielkie wyróżnienie i wielka motywacja do dalszej pracy.

Za kilkunastoletnie wydawanie „Pozarządowca” (pisma organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego), prowadzenie regionalnego serwisu wim.ngo.pl dla działaczy trzeciego sektora oraz działalność Telewizji Obywatelskiej, zostaliśmy nagrodzeni w ramach VII edycji Forum Przyjaznego Sąsiedztwa (Stare Jabłonki, 27 maja 2010).

W 2003 roku otrzymaliśmy nagrodę PRO PUBLICO BONO za Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego "HEROLD".Uhonorowano nas tytułem NAJLEPSZEGO Z NAJLEPSZYCH 2003 – nagrodą przyznawaną przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – "za szczególne zasługi w promowaniu Warmii i Mazur w kraju i zagranicą".


Nagrodę honorową oraz tytuł "Godni Naśladowania" w kategorii Najlepsza Inicjatywa Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymaliśmy za pismo „Pozarządowiec”.


Trzecie miejsce, w kategorii wideo, przypadło nam za realizację krótkiego filmu promującego Stowarzyszenie AVATAR w II międzynarodowym konkursie mediów obywatelskich (International Citizen Media Award 2012).

Nagrody ESWIP-u

Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej

Jedną z osób nagrodzonych przez Marszałka w obszarze najbardziej aktywnych liderów organizacji pozarządowych został Maciej Bielawski, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia ESWIP.  Wręczona nagroda była wyrazem uznania za wdrażanie i promocję nowoczesnych oraz twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Uroczystość odbyła się 17 listopada 2017 w salach kopernikowskich Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie.

Maciej Bielawski ukończył studia na kierunku stosunki międzynarodowe, europejskie studia specjalne oraz zarządzanie i ewaluacja projektów.  Ukończył Szkołę Animatorów Społecznych, Szkołę Trenerów i Szkołę Pracy Warsztatowej w oparciu o proces grupowy. W Stowarzyszeniu zajmuję się koordynacją projektów (m.in. Aktywne Zawodzie, Zostań Przedsiębiorcą Społecznym), doradztwem, animacją oraz ewaluacją.

Pozarządowiec Godny Naśladowania

Z okazji jubileuszu istnienia postanowiliśmy wprowadzić tradycję nagradzania najprężniej działających w regionie przedstawicieli sektora pozarządowego – osoby, które i dla nas są inspiracją do pracy, wniosły istotny wkład w rozwój sektora pozarządowego Warmii i Mazur, są dla nas dobrym partnerem, słowem – Pozarządowcem Godnym Naśladowania. Tytuł ten nieprzerwalnie od 2010 roku wręczamy podczas gali rozstrzygnięcia konkursu "Godni Naśladowania". Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za to, że z tak otwartym sercem potraficie działać.

 

 

Bartłomiej Głuszak - człowiek od lat związany z III sektorem. Animator, dziennikarz, redaktor naczelny pisma „Generacja”. Od lat podejmuje działania na rzecz kształcenia i zaangażowanie społecznego osób starszych. Stąd też został pomysłodawcą olsztyńskiej Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego  FOSa,  w której od 12 lat zajmuje stanowisko Prezesa. Ponadto, wiceprezes Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych Wrzos. Został doceniony przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, który nagrodził go za osiągnięcia na polu pomocy społecznej. Specjalizuje się w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych, tworzenia partnerstw, pisania projektów. Zainicjował ideę wiosek tematycznych na Warmii i Mazurach, które obecnie tworzą Partnerstwo pn. „Miejsca z Duszą. Miejscowości Tematyczne Warmii i Mazur”. Słowem - człowiek z pasją, kreator społeczny, wizjoner i niewątpliwie dusza towarzystwa.

 


 

Michał Łebski

społecznik, pedagog ulicy. Odnalazł się w ruchu streetworkingu, który wdraża i upowszechnia wspólnie z samorządami Ełku, Olecka i Giżycka. Człowiek, któremu nie jest obojętny los osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Pomaga bezdomnym, uzależnionym i trudnej młodzieży w zwalczaniu barier i ograniczeń, by powróciły do aktywnego życia społecznego. W tym celu powstał m.in. projekt przygotowany wspólnie z młodzieżą pod nazwą „Dziurawa skarpeta” – film dokumentalny, obrazujący życie ludzi bezdomnych, o szerokim przesłaniu, bo przestrzegający, a zarazem uświadamiający, że życie ludzi bezdomnych jest bardzo trudne, i czasami to nie tylko ich wina, że znaleźli się w takiej sytuacji życiowej. Takich inicjatyw było dużo więcej, m.in „bezdomni bliżej domu” – działania motywacyjne do podjęcia leczenia uzależnień  (kontynuacja 4 etapu czas aktywnych działań w społeczeństwie), czy „szlak ośmiu jeździarzy” w ramach projektu młodzież w działaniu. Miasto Ełk może być dumne, że tyle kreatywnych i efektownych, a zarazem trudnych działań podejmuje się jeden człowiek - ełczanin o wielkim i wrażliwym sercu.

 


Gabriela Zimirowska - prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu,  przewodnicząca Prezydium Sieci „Wolontariat Warmii i Mazur”, członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, członek Zarządu Elbląskiego Banku Żywności, przewodnicząca Komisji Stypendialnej Funduszu Dzieci Niepełnosprawnych „SŁONIK”.


Urszula Podurgiel – jest liderem, mądrym przywódcą, który z sercem potrafi tworzyć swój zespół, dzięki czemu wspólnie mogą zmieniać rzeczywistość na lepsze. Od lat konsekwentnie buduje swoją organizację – Stowarzyszenie ADELFI. Jeszcze kilka lat temu ADELFI było całkowicie wolontarystycznym stowarzyszeniem, dziś znajduje tam zatrudnienie kilka osób, a organizacja realizuje ambitne i trudne projekty – m.in. Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej. Pani prezes to mądra, przewidująca, mocno stojąca na ziemi osoba, wiedząca, że sukces zależy od roztropności, poczucia misji i ciężkiej pracy. Wnosi wiele w rozwój sektora pozarządowego w subregionie ełckim.
Dobry zespół docenia wagę przywództwa, dobry przywódca docenia wagę partycypacji.
Ulu, gratulujemy!


Jerzy Gajewski – aktywny społecznik, który serce i duszę oddał społeczności lokalnej i pracy na rzecz jej rozwoju. Pracę tę realizował i realizuje na różne sposoby. Zaangażował się w budowę Wioski Dzieci, czyli Pogrodzia, małej miejscowości tematycznej powiatu elbląskiego, do której dziś przyjeżdżają turyści i korzystają m.in. z gry terenowej przygotowanej przez mieszkańców czy rowerowych wypraw po okolicy. Służy społeczności lokalnej również jako radny Miasta i Gminy Tolkmicko. Jest współtwórcą i działaczem jednej z najaktywniejszych organizacji naszego regionu – Stowarzyszenia „Pogrodzie dla Przyszłości”, gdzie pełni rolę sekretarza zarządu. Jest nie tylko działaczem społecznym, ale również animatorem lokalnym. Współtworzył Plan Odnowy Wsi, realizował wiele projektów.
Poza Pogrodziem, pracuje na rzecz całego regionu – w Partnerstwie Miejscowości Tematycznych Warmii i Mazur „Miejsca z Duszą”, a także w Lokalnej Grupie Działania – Wysoczyzna Elbląska, gdzie pełni funkcję prezesa. W 2009 roku został wyróżniony nagrodą starosty za zaangażowanie i pracę społeczną na rzecz społeczności lokalnej. Jest też laureatem konkursu „Godni Naśladowania’’ w kategorii „Animator Społeczny’’ za 2010 rok.

Dorota Szczurowska – od 2006 roku koordynatorka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Starostwie Powiatowym w Ostródzie. Od samego początku współpracuje z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego oraz z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Dzięki temu powstała inicjatywa Targów Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego TOPPO, która w 2008 roku została nagrodzona w konkursie Godni Naśladowania.
Jej inicjatywa i przychylność doprowadziły do wprowadzenia takich zadań publicznych powiatu, jak: wolontariat, edukacja obywatelska, aktywizacja i integracja sektora pozarządowego, prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Jest też pomysłodawczynią, autorką i koordynatorką projektu „Centrum Użyteczności Publicznej”, czyli rewitalizacji budynku powojskowego w Ostródzie na rzecz organizacji pozarządowych z powiatu ostródzkiego. Uwaga – to projekt rzędu 8 mln zł!
Do swojej pracy podchodzi z sercem, czego efekty zostały już parokrotnie nagrodzone – w 2006 roku, w Konkursie Godni Naśladowania, II miejsce i wyróżnienie dla Powiatu Ostródzkiego za „Kartę Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Organizacjami Pozarządowymi”, a w roku 2007 statuetka i tytuł „Samorząd Przyjazny Organizacjom Obywatelskim” za „Monitoring Karty Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Organizacjami Pozarządowymi”.


Marek Skaskiewicz – prezes Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Ludzi Niepełnosprawnych „ALFA”, sekretarz Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, radny Rady Miejskiej w Ostródzie


Marek Borowski – prezes Banku Żywności w Olsztynie, prezes Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, prezes Federacji Polskich Banków Żywności i wiceprezes Federacji Organizacji Socjalnych FOSa. Jeden z liderów organizacji pozarządowych, którzy od wielu lat systematycznie budują społeczeństwo obywatelskie w województwie warmińsko-mazurskim i w Polsce. Koledzy i współpracownicy mówią o nim: „poukładany wizjoner”.


Teresa Bocheńska – Od ponad 20 lat pracuje społecznie w organizacjach pozarządowych. Po roku 1989 współzałożycielka i członek zarządów Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty, Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych, Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Banku Żywności w Elblągu. W latach 1980 – 1981 współzałożycielka i przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” przy WZRMiOW w Elblągu. W 1989 r. członek Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Radna Rady Miasta Elbląga trzech kadencji od roku 1990. W latach 1990-1991 Przewodnicząca Sejmiku Samorządowego Województwa Elbląskiego.


Krystyna Sałak – prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarządu Okręgowego w Morągu oraz członek Zarządu Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa. W 2010 roku otrzymała z rąk Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej.


Krzysztof Marusiński – wiceprezes Mazurskiego Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej w Orzyszu, prowadzącego Centrum Wolontariatu, organizującego szkolenia, realizującego projekty wspierające aktywność lokalną. Redaktor naczelny „Wieści Orzyskich” – miesięcznika aktywnej społeczności orzyszan (wyd. MSAL) oraz redaktor prowadzący „Generacji” – magazynu środowisk osób starszych (wyd. Federacji FOSa).


Ryszard Michalski – prezes Stowarzyszenia „TRATWA”, którego głównym zadaniem jest wspieranie spontanicznych kultur młodzieżowych (organizowanie koncertów, festiwali graffiti, inicjatyw ekologicznych itp.) oraz rozwiniętych programów edukacji kulturowej i społecznej. Od 1996 roku członek Ashoki – Międzynarodowego Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych, zrzeszającego ludzi, którzy wprowadzają nowe, niekonwencjonalne rozwiązania problemów społecznych. Znawca subkultur, walczący z marginalizacją alternatywnych grup młodzieżowych, prowadzi kampanię na rzecz praw młodzieży, wychodząc z założenia, że mają one duży wkład w życie społeczne. W 1998 roku wyróżniony Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki.

Sprawozdania

W tym miejscu znajdą Państwo sprawozdania z działalności stowarzyszenia.

 

Do pobrania