O Stowarzyszeniu

Pasjonaci z natury i eksperci w zawodzie – w jednym miejscu i czasie spotkaliśmy się jako zespół, by działać dla wspólnych idei, kreując społeczeństwo obywatelskie. Odkrywamy i łączymy potencjały drzemiące w ludziach, wyzwalamy ich twórczą energię. Budujemy więzi i relacje, tworzymy przestrzeń do współpracy. Podejmujemy wyzwania, przecieramy szlaki, dzielimy się swoimi doświadczeniami. Naszą pasją jest rozwój społeczny. 
 

Czym się zajmujemy:

 • dbamy o rozwój, integrację i promocję organizacji pozarządowych z regionu
 • wspieramy aktywność obywatelską i wolontariat
 • wspieramy przedsiębiorczość, ekonomię społeczną i społeczną odpowiedzialność biznesu
 • wspieramy rozwój partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji publicznej oraz środowiskiem biznesu
 • uczestniczymy w kreowaniu polityk publicznych
 • badamy sferę społeczną
 • wspieramy inicjatywy społeczne w obszarach pożytku publicznego.

 

 

Statut

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie ESWIP.


§ 2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20 poz. 104/ i posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba mieści się w Elblągu. Stowarzyszenie może tworzyć na terenie całego kraju swoje biura pod nazwą „Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych” w celu realizacji zadań statutowych. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi również działalność poza RP, zgodnie z prawem miejscowym.

§ 4

Stowarzyszenie do prowadzenia swojej działalności może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia.

§ 5

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 


Rozdział II
Cele i środki działania

 

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Rozwój, integracja i promocja organizacji pozarządowych.
 2. Wspieranie aktywności i partycypacji obywatelskiej oraz wolontariatu.
 3. Aktywizacja, integracja i reintegracja społeczno-zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 4. Wspieranie przedsiębiorczości, ekonomii społecznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.
 5. Inicjowanie i wspieranie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji publicznej oraz środowiskami biznesu, w tym współpracy międzynarodowej.
 6. Wspieranie aktywności i zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, historyczne, potencjał turystyczny itd.
 7. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, kultu religijnego, na rzecz rozwoju lokalnego oraz w innych obszarach pożytku publicznego.
 8. Wspieranie alternatywnych form edukacji oraz sfery naukowo-badawczej.
 9. Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym ochrony środowiska.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Prowadzenie biur i inkubatorów itp.
 2. Udzielanie wsparcia technicznego, lokalowego, szkoleniowego, doradczego, animacyjnego, informacyjnego i finansowego organizacjom pozarządowym, spółdzielniom socjalnym, inicjatywom obywatelskim i osobom indywidualnym.
 3. Diagnozę i prowadzenie stałego rozpoznawania potrzeb środowisk lokalnych pod kątem działań animacyjnych, szkoleniowych, doradczych, informacyjnych itd.
 4. Organizowanie konferencji, targów, forów, spotkań, wizyt studyjnych itp. umożliwiających podniesienie wiedzy, poznanie nowych trendów, wymianę doświadczeń, prezentację dorobku.
 5. Prowadzenie działalności medialnej i wydawniczej.
 6. Współpracę z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i innymi partnerami, w tym zagranicznymi.
 7. Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i badawczej.
 8. Prowadzenie integracji społeczno-zawodowej w różnych formach, np. Centrum Integracji Społecznej, Klubie Integracji Społecznej, Zakładzie Aktywności Zawodowej, w formie jednostki wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i finansowym, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości.

§ 8

 1. W celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami PKD w zakresie:
  1. Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (18.1)
  2. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.2)
  3. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.1)
  4. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.9)
  5. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.1)
  6. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.2)
  7. Pozostałe zakwaterowanie (55.9)
  8. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1)
  9. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (58.2)
  10. Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.1)
  11. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.2)
  12. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62.0)
  13. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (63.1)
  14. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63.9)
  15. Działalność prawnicza (69.1)
  16. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.2)
  17. Doradztwo związane z zarządzaniem (70.2)
  18. Badania i analizy techniczne (71.2)
  19. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.2)
  20. Reklama (73.1)
  21. Badanie rynku i opinii publicznej (73.2)
  22. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.1)
  23. Działalność fotograficzna (74.2)
  24. Działalność związana z tłumaczeniami (74.3)
  25. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.9)
  26. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (77.3)
  27. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.4)
  28. Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki (79.1)
  29. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79.9)
  30. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.1)
  31. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.3)
  32. Usługi na rzecz całego społeczeństwa (84.2)
  33. Pozaszkolne formy edukacji (85.5)
  34. Działalność wspomagająca edukację (85.6)
  35. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (90.0)
  36. Działalność związana ze sportem (93.1)
  37. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2)
    
 2. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej, w poniższym zakresie:
        1. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych (10.8)
        2. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych (13.9)
        3. Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich (14.1)
        4. Produkcja odzieży dzianej (14.3)
        5. Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (15.1)
        6. Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16.2)
        7. Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury (17.2)
        8. Produkcja wyrobów z papieru i tektury (17.2)   
        9. Produkcja wyrobów z gumy (22.1)
       10. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (22.2)
       11. Produkcja szkła i wyrobów ze szkła (23.1)
       12. Produkcja mebli (31.0)
       13. Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów (32.1)
       14. Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych (32.9)
       15. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.1)
       16. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.2)
       17. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (43.1)
       18. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (43.2)
       19. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (43.3)
       20. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (43.9)
       21. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.2)
       22. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (56.1)
       23. Przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (56.2)
       24. Przygotowywanie i podawanie napojów (56.3)
       25. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomościami wykonywana na zlecenie (68.3)
       26. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.1)
       27. Sprzątanie obiektów (81.2)
       28. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.3)
       29. Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.9)
       30. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.9)
       31. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (95.1)
       32. Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (95.2)
       33. Pozostała indywidualna działalność usługowa (96.0)
   
 3. Cały dochód Stowarzyszenia, w tym dochód z działalności gospodarczej, przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

Członkowie dzielą się na:
A/ zwyczajnych
B/ wspierających
C/ honorowych
 

§ 10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.
 

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.
 3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 13

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
Członek wspierający posiada prawa określone w paragrafie 11 pkt. 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 14

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 15

Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia na piśmie do Zarządu.
 2. Skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy, po uprzednim upomnieniu.
 3. Wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną.

Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni, od Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.


Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie. Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 17

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 18

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Wybór Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
 4. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
 5. Nadawanie godności członka honorowego.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
 7. Rozpatrywanie odwołań do uchwał Zarządu.
 8. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 19

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
A/ z własnej inicjatywy,
B/ na żądanie Komisji Rewizyjnej,
C/ na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 

§ 20

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Zarząd składa się z 5 członków, w tym: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie.
 3. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 4. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
 5. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
 6. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
 7. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
 8. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
 9. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 10. Nadzór nad Centrum Integracji Społecznej, powoływanie i odwoływanie oraz nadawanie kompetencji osobom zarządzającym Centrum Integracji Społecznej.

§ 22

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.
 3. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 


Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

 

§ 23

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Na fundusze składają się:
A/ wpływy ze składek członkowskich
B/ dotacje, darowizny, spadki, zapisy
C/ wpływy z działalności statutowej
D/ dochody z działalności gospodarczej

2. Zabronione jest:
A/ udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, pracowników oraz ich osób bliskich, z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
B/ przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach,
C/ wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników lub ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia.

§ 24

Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes i/lub wiceprezes.
Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu: prezesa lub wiceprezesa.


Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 25

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

Aktualizacja Statutu w dn. 25.11.2014


Pliki do pobrania

Historia

Stowarzyszenie zawiązało się w grudniu 1995 roku. Jego zaistnienie wynikło z potrzeb wzmacniania ruchu pozarządowego na terenie byłego województwa elbląskiego, gdzie działało ponad 300 organizacji pozarządowych.  Po  reformie  administracyjnej  kraju,  która  przyniosła  likwidację  województwa elbląskiego, obszar działania stowarzyszenia obejmuje województwo warmińsko-mazurskie, w którym działa ponad 6000 organizacji. ESWIP założyli liderzy kilkunastu stowarzyszeń.

Władze

WALNE ZGROMADZENIE

 • Teresa BOCHEŃSKA
 • Arkadiusz JACHIMOWICZ
 • Teresa WOJCINOWICZ
 • Mirosław ŚLESIŃSKI
 • Beata PEPLIŃSKA-STREHLAU
 • Jacek BOCHEŃSKI
 • Michał TATAREK
 • Bartłomiej GŁUSZAK
 • Elena SOKOŁOWSKA
 • Monika HAUSMAN-PNIEWSKA
 • Maciej BIELAWSKI
 • Małgorzata WOŹNA
 • Katarzyna CISZEWSKA-WOJTAS
 • Beata WACHNIEWSKA-MAZUREK
 • Marta FLORKOWSKA

ZARZĄD

 • Arkadiusz JACHIMOWICZ – prezes zarządu
 • Maciej BIELAWSKI – wiceprezes zarządu
 • Teresa BOCHEŃSKA – sekretarz
 • Teresa WOJCINOWICZ – członek zarządu
 • Beata PEPLIŃSKA-STREHLAU – członek zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

 • Michał TATAREK
 • Mirosław ŚLESIŃSKI
 • Elena SOKOŁOWSKA

 

Zespół

Przez wiele lat ESWIP formował zespół, na który składają się ludzie lubiący to, co robią. Misja stowarzyszenia to nasz drogowskaz. Pracujemy z zaangażowaniem i entuzjazmem. Naszą pasją jest rozwój społeczny.

Osiągnięcia

Stowarzyszenie ESWIP  powstało w 1995 r. Od tego czasu intensywnie pracuje na rzecz wspierania inicjatyw społecznych, obywatelskich, a także organizacji pozarządowych, których obecnie w naszym województwie działa ponad 6000. Z uwagi na szeroki zakres działalności, pracę w stowarzyszeniu podzieliliśmy na dwa główne biura - w Elblągu i Olsztynie. Swoje wsparcie stowarzyszenie kieruje do organizacji pozarządowych, osób bezrobotnych i niepełnosprawnych (osoby tzw. zagrożone wykluczeniem społecznym), samorządów lokalnych i ich jednostek organizacyjnych oraz ciał dialogu społecznego (m.in. rad działalności pożytku publicznego).

Stowarzyszenie od ponad 20 lat współtworzy system wsparcia sektora ekonomii społecznej, wspiera aktywność społeczno-zawodową mieszkańców oraz inicjuje i tworzy warunki do rozwoju innowacji społecznych. Realizuje szereg działań promocyjnych odnoszących się do przedsiębiorczości społecznej. Wymienić tu należy prowadzenie stron internetowych, tj.: www.owies.org.pl, www.targes.pl, wydawanie tematycznych numerów pisma” Pozarządowiec”, realizację spotów, reportaży, materiałów telewizyjnych, a także organizację targów, konferencji i spotkań.

Niezmiennie od 2009 r. stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu (OWES), a w latach 2011-2013 prowadziło taki Ośrodek również w Olsztynie. Ponadto stowarzyszenie przez wiele lat prowadziło Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej (w Elblągu, Braniewie, Bartoszycach, Ostródzie, Lidzbarku Warmińskim), które wspierały inicjatywy i przedsiębiorstwa społeczne poprzez udostępnienie zaplecza lokalowo-sprzętowego, udzielanie doradztwa oraz szeregu szkoleń. W chwili obecnej takie IPS funkcjonują w Braniewie, Iławie i Ostródzie.

Przez 11 lat stowarzyszenie prowadziło Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Elblągu (ROEFS), w ramach którego wsparło powstanie i realizację 600 projektów społecznych na kwotę blisko 100 mln zł. Stowarzyszenie wspiera także Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych w regionie, w ramach której w latach 2010-2012 inkubowało rozwój ponad 200 organizacji pozarządowych. Co więcej, stowarzyszenie tworzyło i wspiera  rozwój Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego „HEROLD” oraz Sieci Miejscowości Tematycznych „Miejsca z Duszą”.

Od października 2014 prowadzimy Centrum Integracji Społecznej (CIS). Założeniem pilotażowego projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Elbląga, poprzez uczestnictwo w cyklu edukacyjno-szkoleniowym przewidującym m.in. warsztaty grupowe czy spotkania indywidualne. Obecnie stowarzyszenie realizuje projekty unijne w tym zakresie, obejmując wsparciem kilkadziesiąt osób rocznie, z czego duża część podejmuje pracę. Są to projekty partnerskie m.in. z Powiatowym Urzędem Pracy i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

Pracujemy ze społecznościami lokalnymi, m.in. z mieszkańcami dzielnicy Zawodzie w Elblągu, gdzie utworzyliśmy pierwszy Dom Sąsiedzki.

Wśród innych dokonań, z pewnością wymienić należy:

 • utworzenie funduszu lokalnego – Fundacja Elbląg;
 • utworzenie Centrum Wolontariatu w Elblągu;
 • doprowadzenie do powstania Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 • przeszkolenie ponad 5000 członków i liderów organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli samorządów i ich jednostek;
 • w ramach Centrum Edukacji Społecznej – niepublicznej placówki oświatowej – prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – NOE, Debata i in.;
 • utworzenie partnerstwa "Miejsca z Duszą - Miejscowości Tematyczne Warmii i Mazur"
 • prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu;
 • powołanie wielobranżowej spółki "AD REM"

 

Nagrody

Otrzymaliśmy nagrodę zespołową Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej (Olsztyn, listopad 2016). Wielkie wyróżnienie i wielka motywacja do dalszej pracy.

Za kilkunastoletnie wydawanie „Pozarządowca” (pisma organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego), prowadzenie regionalnego serwisu wim.ngo.pl dla działaczy trzeciego sektora oraz działalność Telewizji Obywatelskiej, zostaliśmy nagrodzeni w ramach VII edycji Forum Przyjaznego Sąsiedztwa (Stare Jabłonki, 27 maja 2010).

W 2003 roku otrzymaliśmy nagrodę PRO PUBLICO BONO za Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego "HEROLD".Uhonorowano nas tytułem NAJLEPSZEGO Z NAJLEPSZYCH 2003 – nagrodą przyznawaną przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – "za szczególne zasługi w promowaniu Warmii i Mazur w kraju i zagranicą".


Nagrodę honorową oraz tytuł "Godni Naśladowania" w kategorii Najlepsza Inicjatywa Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymaliśmy za pismo „Pozarządowiec”.


Trzecie miejsce, w kategorii wideo, przypadło nam za realizację krótkiego filmu promującego Stowarzyszenie AVATAR w II międzynarodowym konkursie mediów obywatelskich (International Citizen Media Award 2012).

Nagrody ESWIP-u

Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej

Jedną z osób nagrodzonych przez Marszałka w obszarze najbardziej aktywnych liderów organizacji pozarządowych został Maciej Bielawski, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia ESWIP.  Wręczona nagroda była wyrazem uznania za wdrażanie i promocję nowoczesnych oraz twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Uroczystość odbyła się 17 listopada 2017 w salach kopernikowskich Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie.

Maciej Bielawski ukończył studia na kierunku stosunki międzynarodowe, europejskie studia specjalne oraz zarządzanie i ewaluacja projektów.  Ukończył Szkołę Animatorów Społecznych, Szkołę Trenerów i Szkołę Pracy Warsztatowej w oparciu o proces grupowy. W Stowarzyszeniu zajmuję się koordynacją projektów (m.in. Aktywne Zawodzie, Zostań Przedsiębiorcą Społecznym), doradztwem, animacją oraz ewaluacją.

Pozarządowiec Godny Naśladowania

Z okazji jubileuszu istnienia postanowiliśmy wprowadzić tradycję nagradzania najprężniej działających w regionie przedstawicieli sektora pozarządowego – osoby, które i dla nas są inspiracją do pracy, wniosły istotny wkład w rozwój sektora pozarządowego Warmii i Mazur, są dla nas dobrym partnerem, słowem – Pozarządowcem Godnym Naśladowania. Tytuł ten nieprzerwalnie od 2010 roku wręczamy podczas gali rozstrzygnięcia konkursu "Godni Naśladowania". Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za to, że z tak otwartym sercem potraficie działać.

 

 

Bartłomiej Głuszak - człowiek od lat związany z III sektorem. Animator, dziennikarz, redaktor naczelny pisma „Generacja”. Od lat podejmuje działania na rzecz kształcenia i zaangażowanie społecznego osób starszych. Stąd też został pomysłodawcą olsztyńskiej Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego  FOSa,  w której od 12 lat zajmuje stanowisko Prezesa. Ponadto, wiceprezes Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych Wrzos. Został doceniony przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, który nagrodził go za osiągnięcia na polu pomocy społecznej. Specjalizuje się w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych, tworzenia partnerstw, pisania projektów. Zainicjował ideę wiosek tematycznych na Warmii i Mazurach, które obecnie tworzą Partnerstwo pn. „Miejsca z Duszą. Miejscowości Tematyczne Warmii i Mazur”. Słowem - człowiek z pasją, kreator społeczny, wizjoner i niewątpliwie dusza towarzystwa.

 


 

Michał Łebski

społecznik, pedagog ulicy. Odnalazł się w ruchu streetworkingu, który wdraża i upowszechnia wspólnie z samorządami Ełku, Olecka i Giżycka. Człowiek, któremu nie jest obojętny los osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Pomaga bezdomnym, uzależnionym i trudnej młodzieży w zwalczaniu barier i ograniczeń, by powróciły do aktywnego życia społecznego. W tym celu powstał m.in. projekt przygotowany wspólnie z młodzieżą pod nazwą „Dziurawa skarpeta” – film dokumentalny, obrazujący życie ludzi bezdomnych, o szerokim przesłaniu, bo przestrzegający, a zarazem uświadamiający, że życie ludzi bezdomnych jest bardzo trudne, i czasami to nie tylko ich wina, że znaleźli się w takiej sytuacji życiowej. Takich inicjatyw było dużo więcej, m.in „bezdomni bliżej domu” – działania motywacyjne do podjęcia leczenia uzależnień  (kontynuacja 4 etapu czas aktywnych działań w społeczeństwie), czy „szlak ośmiu jeździarzy” w ramach projektu młodzież w działaniu. Miasto Ełk może być dumne, że tyle kreatywnych i efektownych, a zarazem trudnych działań podejmuje się jeden człowiek - ełczanin o wielkim i wrażliwym sercu.

 


Gabriela Zimirowska - prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu,  przewodnicząca Prezydium Sieci „Wolontariat Warmii i Mazur”, członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, członek Zarządu Elbląskiego Banku Żywności, przewodnicząca Komisji Stypendialnej Funduszu Dzieci Niepełnosprawnych „SŁONIK”.


Urszula Podurgiel – jest liderem, mądrym przywódcą, który z sercem potrafi tworzyć swój zespół, dzięki czemu wspólnie mogą zmieniać rzeczywistość na lepsze. Od lat konsekwentnie buduje swoją organizację – Stowarzyszenie ADELFI. Jeszcze kilka lat temu ADELFI było całkowicie wolontarystycznym stowarzyszeniem, dziś znajduje tam zatrudnienie kilka osób, a organizacja realizuje ambitne i trudne projekty – m.in. Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej. Pani prezes to mądra, przewidująca, mocno stojąca na ziemi osoba, wiedząca, że sukces zależy od roztropności, poczucia misji i ciężkiej pracy. Wnosi wiele w rozwój sektora pozarządowego w subregionie ełckim.
Dobry zespół docenia wagę przywództwa, dobry przywódca docenia wagę partycypacji.
Ulu, gratulujemy!


Jerzy Gajewski – aktywny społecznik, który serce i duszę oddał społeczności lokalnej i pracy na rzecz jej rozwoju. Pracę tę realizował i realizuje na różne sposoby. Zaangażował się w budowę Wioski Dzieci, czyli Pogrodzia, małej miejscowości tematycznej powiatu elbląskiego, do której dziś przyjeżdżają turyści i korzystają m.in. z gry terenowej przygotowanej przez mieszkańców czy rowerowych wypraw po okolicy. Służy społeczności lokalnej również jako radny Miasta i Gminy Tolkmicko. Jest współtwórcą i działaczem jednej z najaktywniejszych organizacji naszego regionu – Stowarzyszenia „Pogrodzie dla Przyszłości”, gdzie pełni rolę sekretarza zarządu. Jest nie tylko działaczem społecznym, ale również animatorem lokalnym. Współtworzył Plan Odnowy Wsi, realizował wiele projektów.
Poza Pogrodziem, pracuje na rzecz całego regionu – w Partnerstwie Miejscowości Tematycznych Warmii i Mazur „Miejsca z Duszą”, a także w Lokalnej Grupie Działania – Wysoczyzna Elbląska, gdzie pełni funkcję prezesa. W 2009 roku został wyróżniony nagrodą starosty za zaangażowanie i pracę społeczną na rzecz społeczności lokalnej. Jest też laureatem konkursu „Godni Naśladowania’’ w kategorii „Animator Społeczny’’ za 2010 rok.

Dorota Szczurowska – od 2006 roku koordynatorka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Starostwie Powiatowym w Ostródzie. Od samego początku współpracuje z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego oraz z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Dzięki temu powstała inicjatywa Targów Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego TOPPO, która w 2008 roku została nagrodzona w konkursie Godni Naśladowania.
Jej inicjatywa i przychylność doprowadziły do wprowadzenia takich zadań publicznych powiatu, jak: wolontariat, edukacja obywatelska, aktywizacja i integracja sektora pozarządowego, prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Jest też pomysłodawczynią, autorką i koordynatorką projektu „Centrum Użyteczności Publicznej”, czyli rewitalizacji budynku powojskowego w Ostródzie na rzecz organizacji pozarządowych z powiatu ostródzkiego. Uwaga – to projekt rzędu 8 mln zł!
Do swojej pracy podchodzi z sercem, czego efekty zostały już parokrotnie nagrodzone – w 2006 roku, w Konkursie Godni Naśladowania, II miejsce i wyróżnienie dla Powiatu Ostródzkiego za „Kartę Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Organizacjami Pozarządowymi”, a w roku 2007 statuetka i tytuł „Samorząd Przyjazny Organizacjom Obywatelskim” za „Monitoring Karty Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Organizacjami Pozarządowymi”.


Marek Skaskiewicz – prezes Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Ludzi Niepełnosprawnych „ALFA”, sekretarz Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, radny Rady Miejskiej w Ostródzie


Marek Borowski – prezes Banku Żywności w Olsztynie, prezes Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, prezes Federacji Polskich Banków Żywności i wiceprezes Federacji Organizacji Socjalnych FOSa. Jeden z liderów organizacji pozarządowych, którzy od wielu lat systematycznie budują społeczeństwo obywatelskie w województwie warmińsko-mazurskim i w Polsce. Koledzy i współpracownicy mówią o nim: „poukładany wizjoner”.


Teresa Bocheńska – Od ponad 20 lat pracuje społecznie w organizacjach pozarządowych. Po roku 1989 współzałożycielka i członek zarządów Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty, Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych, Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Banku Żywności w Elblągu. W latach 1980 – 1981 współzałożycielka i przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” przy WZRMiOW w Elblągu. W 1989 r. członek Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Radna Rady Miasta Elbląga trzech kadencji od roku 1990. W latach 1990-1991 Przewodnicząca Sejmiku Samorządowego Województwa Elbląskiego.


Krystyna Sałak – prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarządu Okręgowego w Morągu oraz członek Zarządu Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa. W 2010 roku otrzymała z rąk Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej.


Krzysztof Marusiński – wiceprezes Mazurskiego Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej w Orzyszu, prowadzącego Centrum Wolontariatu, organizującego szkolenia, realizującego projekty wspierające aktywność lokalną. Redaktor naczelny „Wieści Orzyskich” – miesięcznika aktywnej społeczności orzyszan (wyd. MSAL) oraz redaktor prowadzący „Generacji” – magazynu środowisk osób starszych (wyd. Federacji FOSa).


Ryszard Michalski – prezes Stowarzyszenia „TRATWA”, którego głównym zadaniem jest wspieranie spontanicznych kultur młodzieżowych (organizowanie koncertów, festiwali graffiti, inicjatyw ekologicznych itp.) oraz rozwiniętych programów edukacji kulturowej i społecznej. Od 1996 roku członek Ashoki – Międzynarodowego Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych, zrzeszającego ludzi, którzy wprowadzają nowe, niekonwencjonalne rozwiązania problemów społecznych. Znawca subkultur, walczący z marginalizacją alternatywnych grup młodzieżowych, prowadzi kampanię na rzecz praw młodzieży, wychodząc z założenia, że mają one duży wkład w życie społeczne. W 1998 roku wyróżniony Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki.

Sprawozdania

W tym miejscu znajdą Państwo sprawozdania z działalności stowarzyszenia.

 

Do pobrania