REGULAMIN

REGULAMIN PŁATNOŚCI

I. Administrator strony

Strona Internetowa www.eswip.pl jest prowadzona przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (zwanej dalej „Stowarzyszeniem”) z siedzibą i adresem w Elblągu, Zw. Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg, zarejestrowaną w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Elblągu, z siedzibą w Elblągu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000001316, NIP 578-10-91-298, REGON 170301592

II. Darczyńca

Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Darczyńcą”.

III. Termin przekazywania

1. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę.
2. Stowarzyszenie nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Stowarzyszenia oraz serwisu PayU.

IV. Formy wpłat darowizn na rzecz Stowarzyszenia.

Wpłat darowizn na rzecz Stowarzyszenia można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności. Obsługa płatności online tj. przy użyciu kart płatniczych oraz poprzez przelew elektroniczny realizowana jest przez PayU.
a. przelewy elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Darczyńca dokonujący wpłaty darowizny po wyborze banku, z którego chce dokonać płatności, zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Darczyńca otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Darczyńca powraca do strony internetowej Stowarzyszenia. Płatność może być wykonana za pośrednictwem aktualnie akceptowalnych form płatności przez PayU.
b. karty płatnicze – płatności mogą być realizowane przy pomocy aktualnie obsługiwanych kart przez PayU.
c. wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Stowarzyszenia ESWIP, BNP Paribas: 20 1600 1462 1025 2272 1000 0006

V. Przeznaczenie wpłat darowizn

1. Wpłaty darowizny dokonywane za pomocą strony internetowej www.eswip.pl będą przeznaczane na działalność Stowarzyszenia, zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, a w szczególności na:

 1. Zorganizowanie i prowadzenie wewnętrznych zakładów.
 2. Udzielanie wsparcia technicznego, lokalowego, szkoleniowego oraz informacyjnego organizacjom pozarządowym oraz inicjatywom obywatelskim m.in. w formach centrów aktywności lokalnej, centrów organizacji pozarządowych, regrantingu, ośrodków wsparcia.
 3. Prowadzenie domów sąsiedzkich, klubów oraz innych form aktywizacji i organizacji aktywności społecznej w lokalnym środowisku.
 4. Prowadzenie i wspieranie form oraz metod lub rozwiązań (w tym działalność doradcza i edukacyjna) w zakresie rozwoju partycypacji publicznej  np. procesów partycypacyjnych, inicjatywy lokalnej, inicjatywy uchwałodawczej itp.
 5. Zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji zgodnych z celami Stowarzyszenia.
 6. Organizowanie spotkań liderów i członków organizacji pozarządowych w celu poszerzenia i pogłębienia współpracy pomiędzy organizacjami.
 7. Diagnoza i prowadzenie stałego rozpoznawania potrzeb środowiska lokalnego pod kątem szkoleń, prowadzenie badań, analiz, ekspertyz.
 8. Przedstawianie opinii, stanowisk, udział w konsultacjach, pracach zespołów oraz procesach partycypacyjnych.
 9. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych podnoszących kwalifikacje przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i inicjatyw społecznych.
 10. Organizowanie forum umożliwiającego zapoznawanie się z najnowszymi tendencjami i rozwiązaniami światowymi w pracy organizacji pozarządowych.
 11. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia.
 12. Współpraca z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
 13. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zainteresowanymi celami Stowarzyszenia.
 14. Prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej, informacyjnej.
 15. Tworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi w Polsce i Unii Europejskiej poprzez organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń i in.
 16. Prowadzenie działalności charytatywnej.
 17. Promocja sektora pozarządowego oraz wolontariatu.
 18. Organizowanie i prowadzenie wolontariatu.
 19. Gromadzenie i prowadzenie biblioteki w formie tradycyjnej oraz elektronicznej.
 20. Opracowywania oraz aktualizacja baz danych.
 21. Prowadzenie centrum integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz młodzieżowych klubów integracji społecznej.
 22. Administrowanie infrastrukturą dla potrzeb działalności organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich.
 23. Organizacja targów, wystaw, forów itp.
 24. Organizacja konferencji, debat, wykładów, seminariów, wizyt studyjnych i innych form edukacji i debaty.
 25. Prowadzenie portali internetowych informacyjnych oraz pośredniczących w sprzedaży usług i produktów.
 26. Świadczenie usług wsparcia oraz obsługi administracyjnej podmiotów ekonomii społecznej
 27. Obsługa organizacyjna ciał dialogu obywatelskiego.
 28. Działalność wydawnicza oraz medialna

2. Wpłaty darowizn dokonywane za pomocą płatności online na stronie internetowej (www.eswip.pl) nie podlegają zwrotom.

VI. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) i polską ustawą o ochronie danych osobowych Stowarzyszenie zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności statutowej i realizacji darowizn Darczyńcy na rzecz Stowarzyszenia w serwisie www.eswip.pl.
2. Stowarzyszenie zapewnia, iż dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą wyłącznie do celów realizacji wpłaty darowizny oraz (w razie akceptacji Darczyńcy) dla celów działalności statutowej Stowarzyszenia.
3. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie dobrowolnie przekazanych danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
4. Administratorem danych jest Stowarzyszenie. Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest właściciel serwisu PayU.
5. W przypadkach i na zasadach określonych w RODO oraz polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, Darczyńca ma prawo informacji o tym, jakie dane i w jakich celach są przetwarzane; do udostępniania i przeniesienia danych; do poprawienia i usunięcia danych; do wycofania zgody w każdym momencie, zgłoszenia sprzeciwu lub żądania ograniczenia przetwarzania danych; do ludzkiej interwencji i zakwestionowania decyzji w sytuacji, kiedy system mówi „nie”.
6. Stowarzyszenie nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn za wyjątkiem podmiotów opisanych w ust.4 Polityki Przetwarzania Danych.
 

VII. Postanowienia końcowe

1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.
2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Stowarzyszenie deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
4. Aktualna wersja niniejszego regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy oraz opublikowana na stronie internetowej www.eswip.pl.pl.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.