Aktywne Zawodzie (2018-2020)

  • Zakończony
  • Ekonomia Społeczna
Celem projektu zwiększenie dostępu do usług społecznych ukierunkowanych na podniesienie aktywności społecznej i poprawę sytuacji rodzinnej mieszkańców Elbląga

Ofertę kierujemy przede wszystkim do mieszkańców Elbląga, którzy borykają się z różnymi trudnościami wynikającymi z sytuacji zdrowotnej czy ekonomicznej i mieszczą się w definicji zagrożenia ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym określoną w horyzontalnych, krajowych wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego dotyczących realizacji CT9 stworzoną na podstawie Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Z działań projektowych będą mogły korzystać również osoby z otoczenia uczestników projektu w zakresie wspierającym osiąganie celów.

Każdy z uczestników zostanie poddany wieloprofilowej diagnozie zasobów i deficytów przez zespół specjalistów. Na podstawie diagnozy dla każdego uczestnika przygotowana zostanie indywidualna ścieżka wsparcia obejmująca przynajmniej trzy typy wsparcia określone w projekcie:

  • poradnictwo specjalistyczne,
  • TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach),
  • wsparcie asystenta rodziny,
  • cykle edukacyjne i warsztaty,
  • zajęcia w domu sąsiedzkim.


Projekt stworzy przestrzeń wspierającą mieszkańców Elbląga w podnoszeniu kompetencji społeczno-interpersonalnych, zwiększaniu swojej aktywności społecznej, wiary w siebie i motywacji do rozwoju osobistego. Funkcjonowanie domu sąsiedzkiego będzie integrowało uczestników projektu z ich otoczeniem, społecznością lokalną.

Z projektu skorzysta 48 osób, w tym 34 kobiet i 14 mężczyzn, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie. Działania będą realizowane w terminie 01.09.2018-31.08.2020.

Wnioskodawcą jest Spółdzielnia Socjalna Idea. Stowarzyszenie ESWIP oraz Forum Animatorów Społecznych są partnerami projektu.

 


Aktywne Zawodzie. Wielkanocne rękodzieło

Aktualności