Obserwatorium Społeczeństwa Obywatelskiego

Obserwatorium Społeczeństwa Obywatelskiego

To obszar działań badawczych, ewaluacyjnych, analitycznych oraz wykorzystanie ich wyników dla wdrażania działań budujących kapitał społeczny oraz postawy obywatelskie zarówno po stronie decydentów w sprawach publicznych, jak i społeczeństwa. W ramach Obserwatorium realizowany był projekt "Elbląg konsultuje", ukierunkowany na wzrost efektywności procesów konsultacji społecznych w Elblągu, a także wybrane zadania w ramach innych projektów - np. badanie perspektywy rozwoju partycypacji publicznej w Elblągu, wdrożenie innowacyjnych metod z użyciem metody spacerów badawczych czy wypracowanie standardów tworzenia dokumentów strategicznych.

W 2017 opracowany został raport "Badanie stanu sektora obywatelskiego w województwie warmińsko-mazurskim w kontekście Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce". Niniejszy dokument jest rozpoczęciem badań nad stanem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w województwie warmińsko-mazurskim. Zawarte w raporcie wnioski, analizy, rekomendacje dotyczą zarówno wzmacniania organizacji pozarządowych czy aktywności indywidualnej, jak też rozwoju ekonomii społecznej oraz systemu współpracy samorządów z organizacji pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej. Ekonomia społeczna nie pozostaje w oderwaniu od społeczeństwa obywatelskiego, a co więcej, jest z nim wzajemnie powiązana. Czynniki rozwoju sektora obywatelskiego bezpośrednio są filarem rozwoju ekonomii społecznej (np. nie można mówić o rozwoju przedsiębiorstw społecznych w oderwaniu od sektora pozarządowego, który w  dużej mierze owe przedsiębiorstwa tworzy… itd.). Wieloczynnikowe, złożone obie definicje pozostają wzajemnie skorelowane. Należy pamiętać więc o konieczności komplementarnego i spójnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego traktując obszar ekonomii społecznej jako jedno z wielu jego zagadnień.

 

Zapraszamy do lektury!

Raport do pobrania:

http://www.eswip.pl/publikacje/73,raport-badanie-stanu-sektora-obywatelskiego-w-woje