Modelowy Samorząd

Modelowy Samorząd

To przede wszystkim kształtowanie współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi. W celu wzmocnienia tego obszaru w 2014 r. zrealizowaliśmy dwa projekty "Gotowi na Model" i "Modelowy samorząd". Oba skupiały się na wdrażaniu wybranych elementów Modelu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Istotny dla rozwoju współpracy okazał się również zrealizowany w partnerstwie z samorządem miejskim projekt "Elbląg konsultuje!" odpowiadający na niezbyt zadowalający poziom partycypcji obywatelskiej i konsultacji społecznych w mieście. Podobne rezultaty przyniósł także projekt "Dobre rady", którego celem było wzmocnienie potencjału już istniejących Rad Działalności Pożytku Publicznego, ale też wspierający inicjatywy zmierzające do powoływania nowych rad.

Projekty w tym obszarze

Osoby związane z tym obszarem

Aktualności związane z tym obszarem