Ekonomia Społeczna

Ekonomia Społeczna

 

 

Wspieramy podmioty ekonomii społecznej, by mogły sprawnie i profesjonalnie realizować zadania publiczne, świadczyć usługi społeczne, dostarczać dobra publiczne i pobudzać rozwój społeczności lokalnych. Animujemy i rozwijamy przedsiębiorstwa społeczne, które produkują towary i świadczą usługi na otwartym rynku pracy, podnosząc swoją konkurencyjność. Wyróżnia je jednak aspekt społeczny, który wyraża się pierwszeństwem celów indywidualnych i społecznych nad zyskiem, prowadzący do włączenia społecznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które stają się w ten sposób ważnym zasobem społeczności lokalnej.

W ramach tego obszaru prowadzimy Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej, Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej (IPS) w Elblągu, Braniewie i Iławie oraz jesteśmy operatorem dotacji dla przedsiębiorstw społecznych na terenie powiatów: braniewski, Elbląg, elbląski, iławski, ostródzki.

Więcej informacji o działaniach OWIES - www.owies.eswip.pl

Projekty w tym obszarze

Osoby związane z tym obszarem

Aktualności związane z tym obszarem