Aktywni Obywatele i Silne Organizacje

Aktywni Obywatele i Silne Organizacje

Rozwój lokalny to wieloaspektowy proces zmiany społecznej, w którym ważną rolę powinny odgrywać organizacje pozarządowe. Jednak ich potencjał jest niewystarczający, zwłaszcza w kontekście wyzwalania energii i aktywności mieszkańców, tworzenia przestrzeni do działań, współpracy z partnerami oraz systemowego i trwałego podejścia w podejmowanych przez nie inicjatywach. Ilość organizacji w społecznościach lokalnych, ich zakorzenienie, oddolność, dają im skuteczne narzędzia do budowania więzi, relacji, tożsamości miejsca, wykorzystania lokalnych zasobów ludzkich, przyrodniczych, kulturowych na rzecz rozwoju małych ojczyzn. Dlatego wzmacniamy grupy nieformalne i organizacje pozarządowe. Wykorzystujemy do tego Centra Organizacji Pozarządowych i Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej, które świadczą usługi informacyjne, animacyjne, szkoleniowe i doradcze. Obsługujemy Sieć Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego "HEROLD" oraz współpracujemy z innymi sieciami i federacjami w regionie. Obsługujemy Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Radę Elbląskich Organizacji Pozarządowych.

Projekty w tym obszarze

Osoby związane z tym obszarem

Aktualności związane z tym obszarem