Rekrutacja do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

Serdecznie zapraszamy Grupy Inicjatywne, które chciałyby utworzyć własne przedsiębiorstwo społeczne lub rozwinąć już istniejącą firmę społeczną z terenu województwa warmińsko-mazurskiego – subregionu elbląskiego do udziału w Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Fundusz udziela wsparcia finansowego i pomostowego na rzecz tworzenia miejsc pracy w nowopowstałych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Przed przygotowaniem dokumentów należy zapoznać się z Regulamin projektu wraz z załącznikami, który znajdziecie Państwo w zakładce dokumenty.

Osoby zainteresowane tego typu formą prowadzenia działalności gospodarczej zapraszamy do kontaktu z doradcami Ośrodka, którzy krok po kroku przedstawią warunki ubiegania się o dotacje: tel. 55 236 27 16, email:j.duks@eswip.pl, k.ciszewska@eswip.pl.
 

WAŻNE INFORMACJE:
Nabór wniosków prowadzony będzie zgodnie z niżej zamieszczonym harmonogramem:

 

Harmonogram konkursów w latach 2016-2018

Nr rundy konkursowej

 

 

Nabór wniosków

 

 

Rok 2016

1/2016

11-18 kwietnia

2/2016

4-11  lipca

3/2016

3-10 października

Rok 2017:

1/2017

6-13 luty

2/2017

8-15 maja

3/2017

31 lipca-

7 sierpnia

4/2017

16-23 października

Rok 2018:

1/2018

5-12 lutego

2/2018

7-14 maja

3/2018

30 lipca-6 sierpnia

 

 

Nabory wniosków prowadzone są w godzinach 8.00-16.00

w Biurze Projektu w Elblągu,

ul. Związku Jaszczurczego 17

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA KOMPLETU DOKUMENTÓW:

Grupa Inicjatywna zobowiązana jest do złożenia w terminie określonym w ogłoszeniu kompletu dokumentów w 1 egzemplarzach papierowych zgodnie z zasadami określony w Regulaminie rekrutacji. Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej projektu www.owies.org.pl w zakładce  dokumenty.

 

NA 1 KOMPLET SKŁADAJĄ SIĘ:

w przypadku nowopowstających przedsiębiorstw społecznych:

 

 •  

 

nazwa dokumentu

 

numer załącznika

Grupy inicjatywne osób fizycznych

 1.  

Formularz rekrutacyjny Grupy Inicjatywnej dla osób fizycznych

Załącznik nr 1

 1.  

Formularz rekrutacyjny Beneficjanta Pomocy

Załącznik nr 2

 1.  

Formularz rekrutacyjny Członka Grupy Inicjatywnej

Załącznik nr 3

 1.  

Oświadczenie dot. cyklu edukacyjnego
- jeśli dotyczy

Załącznik nr 6

 1.  

Lista podsumowująca ścieżkę wsparcia Grupy Inicjatywnej w CES/IPS -wypełniana przez doradcę kluczowego

Załącznik nr 16

Dokument wystawiany w CES

 1.  

Rekomendacje doradcy zawodowego, interpersonalnego, biznesowego/prawnego

Dokument wystawiany w CES

 1.  

Oświadczenia, że status na rynku pracy Beneficjentów Pomocy oraz pozostałe informacje nie zmieniły się od momentu podpisana deklaracji uczestnictwa w projekcie.

 

Załącznik nr 7

 

Grupy Inicjatywne osób prawnych*

 1.  

Formularz rekrutacyjny Grupy Inicjatywnej dla osób prawnych

Załącznik nr 4

 1.  

Oświadczenie dot. cyklu edukacyjnego
- jeśli dotyczy

Załącznik nr 6

 1.  

Lista podsumowująca ścieżkę wsparcia Grupy Inicjatywnej w CES/IPS -wypełniana przez doradcę kluczowego

Załącznik nr 16

Dokument wystawiany w CES

 1.  

Rekomendacje doradcy zawodowego, interpersonalnego, biznesowego/prawnego

Dokument wystawiany w CES

 

* Na tym etapie nie jest wymagane przedstawienie Formularza Beneficjenta Pomocy dla nowozatrudnionych osób, stosowny dokument należy dołączyć do Wniosku o dotacje.

   

w przypadku istniejących przedsiębiorstw społecznych*:

 

 •  

nazwa dokumentu

 

numer załącznika

 1.  

Formularz rekrutacyjny Grupy Inicjatywnej dla istniejących podmiotów/ przedsiębiorstw społecznych 

 

Załącznik nr 5

 1.  

Oświadczenie dot. cyklu edukacyjnego
- jeśli dotyczy

Załącznik nr 6

 1.  

Lista podsumowująca ścieżkę wsparcia Grupy Inicjatywnej w CES/IPS -wypełniana przez doradcę kluczowego

Załącznik nr 16

Dokument wystawiany w CES

 1.  

Rekomendacje doradcy zawodowego, interpersonalnego, biznesowego/prawnego

Dokument wystawiany w CES

 1.  

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 8

 1.  

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 9

 

* Na tym etapie nie jest wymagane przedstawienie Formularza Beneficjenta Pomocy dla nowozatrudnionych osób, stosowny dokument należy dołączyć do Wniosku o dotację.

Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Wszystkie dokumenty muszą być ze sobą trwale spięte w jedną całość (np. zbindowane). Za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą grozi odpowiedzialność w drodze powództwa cywilnego.

PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW
Procedura oceny dokumentów rekrutacyjnych odbywa się zgodnie z Rozdziałem V Regulaminu rekrutacji Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej zamieszonego na stronie internetowej projektu www.owies.org.pl w zakładce Dokumenty.