Pożyczki na start i na rozwój podmiotów ekonomii społecznej

Podmioty ekonomii społecznej (PES) np. spółdzielnie socjalne czy organizacje pozarządowe mogą od tego roku ubiegać się o preferencyjne pożyczki z utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Budżet funduszu to prawie 160 mln zł.

Dzięki wykorzystaniu tych środków wsparcie uzyska minimum 2 030 podmiotów ekonomii społecznej. Powstanie także co najmniej 1250 miejsc pracy w obszarze ekonomii społecznej.

Projekt realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Do końca kwietnia tego roku z Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej udzielono 28 pożyczek na łączną kwotę ok. 2,5 mln zł. Wsparcie finansowe otrzymały głównie spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia i fundacje z całej Polski (np. rozbudowa i wyposażenie przedszkola, zakup urządzeń, remont pomieszczeń, uruchomienie działalności gospodarczej, bieżąca działalność).

Poniżej prezentujemy krótki poradnik dla przyszłych pożyczkobiorców.

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

- Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej

- Zakłady Aktywności Zawodowej i Warsztaty Terapii Zajęciowej, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych,

- spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,

- spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

Jakie są rodzaje pożyczek?

1. Pożyczka na start

2. Pożyczka na rozwój

- dla pożyczek do 100 tys. zł – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP, z możliwością obniżenia do ½ stopy redyskonta weksli, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia tworzone jest nowe miejsce pracy oraz

- dla pożyczek powyżej 100 tys. zł – na poziomie rynkowym; możliwość obniżenia do wysokości stopy redyskonta weksli, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia utworzona zostanie liczba miejsc pracy odpowiadająca kwocie zaciągniętej pożyczki w proporcjach, zgodnie z którymi 100 tys. PLN pożyczki przekłada się na utworzenie 1 miejsca pracy

Na co można przeznaczyć środki z pożyczki?

Finansowanie rozpoczęcia działalności bądź cele związane z kontynuacją działalności PES, a w szczególności:

Na co nie można przeznaczyć środki z pożyczki?

Jak otrzymać pożyczkę?

Aby skorzystać z pożyczki należy zgłosić się do właściwego, tj. działającego na danym obszarze Pośrednika Finansowego i złożyć wniosek.

Pożyczki udzielane są przez dwóch Pośredników Finansowych wybranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zadaniem Pośredników Finansowych jest udzielenie podmiotom wnioskującym o pożyczkę pomocy przy wypełnieniu wniosku, identyfikacji wszystkich niezbędnych załączników i dokumentów do wniosku oraz wstępnej weryfikacji założeń przedsięwzięcia.

 

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej